COP4315 AdMongrel-Digital TV TrendsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4315 AdMongrel-Dijital TV Trendleri Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ERKAN BÜKER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ERKAN BÜKER
Opsiyonel Program Bileşenleri: -
Dersin Amacı: Medya ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin izleyici tercihleri üzerindeki etkisini ve içeriğin yeni nesil teknolojilere ve izleyici davranışlarına göre şekillenmesini incelemek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. yeni nesil medya teknolojilerini tanır.
2. izleyici davranışlarındaki trendleri öğrenir.
3. ülkemizdeki yeni nesil medya teknolojisi kullanan şirketler ve çalışma alanları hakkında bilgi edinir.
4. global pazardaki rekabet alanlarını anlar.
5. interaktif içerik yaratımını öğrenir.
6. interaktif TV reklamcılığını öğrenir.

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, medya ve iletişim teknolojilerinin izleyici ve tüketici davranışları üzerindeki etkisi ve buna bağlı olarak değişen küresel rekabet, büyük oyuncuların ve yeni ortaya çıkan oyuncuların stratejileri incelenmektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Medya ve iletişim teknolojilerine giriş
2) İzleyici davranışları ve trendler
3) Mobil ve büyük ekran mobil
4) Ev sinema sistemleri pazarının durumu
5) Teknoloji, içeriğin değişimini nasıl etkiliyor
6) Konuk konuşmacı: Etkileşimli içerik tasarımcısı
7) Etkileşimli ekleme teknolojisi: televizyonda ve akıllı televizyonlarda
8) TV konuk konuşmacı: Puhu TV
9) Pazarın görünümü medya ve Telco birleşmesi
10) Teknolojinin değişimi sinemaları ve büyük yapım şirketlerinin iş modellerini nasıl değiştirdi?
11) Ses teknolojilerinin etkisi
12) Konuk konuşmacı: Dolby
13) Konuk konuşmacı: Netflix yapımları
14) Konuk konuşmacı: Doğan Holding

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Carolyn Handler Miller, Digital Storytelling: A creator's guide to interactive entertainment 3rd. Edition
Diğer Kaynaklar: Jason Ohler, Digital Storytelling in the classroom: New media pathways to literacy, learning and creativity

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 3 3 9
Arazi Çalışması 3 5 15
Sınıf Dışı Ders Çalışması 4 3 12
Proje 5 5 25
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 121

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.