COP4405 Doğa - Health and Safety ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4405 Doğa - Sağlık ve Güvenlik Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi MESUT NEGİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi MESUT NEGİN
Dr. Öğr. Üyesi İREM ŞANAL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: "PPP projeleri sayesinde, kamu ve özel sektör arasında, altyapı yatırımlarının finansmanı, uygulaması gibi aşamalarda ortaklıklar kurulmaktadır. Bu model; aynı zamanda bir risk paylaşımı, görev bölüşümü ve bütçe paylaşımı anlamına da gelmektedir.

Sonuç olarak, bu derste, özünde yeni olmayan ancak değişen ekonomik ve yönetim süreçleri ile yeni bir işleyiş ve yapı kazanan, kamu- özel sektör işbirliğinin, hem merkezi hükümet hem de tüm yerel yönetimlerce en uygun şartlarda uygulamalarının tespiti ele alınacaktır. "

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Kamu hizmetlerinin sunumunda özel sektörün rolünün incelenmesi ve iki tarafın işbirliğini hangi kesişim kümesinde ifade etmeleri gerektiğinin analizi olacaktır.
2) kamu özel sektör işbirliği modelinin kamu otoritesi tarafından seçilmesinin, şekillendirilmesinin ve değerlendirilmesinin hizmet sunumuna katkıları incelenmiş olacaktır.
"3) Ele alınacak bu süreçte birbiri içine geçmiş 3 temel konuda öğrencilerin yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Seçim: PPP projeleri ne zaman uygulanır? Ne zaman uygulanmalı? Planlama: PPP nasıl işler? Nasıl işlemeli? Değerlendirme: PPP nasıl bir performans gösterir? Nasıl bir performans göstermelidir?
"
4) Müzakereler, iletişim, performans ölçütleri ve risk yönetimi hususlarına odaklanılacaktır.
5) Bir PPP projesindeki başarının büyük ölçüde bağlı olduğu strateji ve görev, yapı, finansman, otorite ve kaynaklar üzerinde durulacaktır.

Dersin İçeriği

"Dersler boyunca incelenecek vaka analizi ve durum çalışmaları ile öğrenciler PPP projelerinin ana çerçevesini anlama ve ampirik çalışmaları gözlemleme şansını yakalayacaklardır.
Her bir vaka örneğinde, öğrencilerden, başarılı ve sürdürülebilir bir kamu özel sektör işbirliği sürecinde, başarıları, eksiklikleri ve fırsatların neler olduğunu değerlendirmeleri istenecektir."

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 156

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.