GEP0621 Internal CommunicationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0621 Kurumiçi İletişim ve Yenilik Yönetimi Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. İDİL KARADEMİRLİDAĞ SUHER
Dersin Amacı: Bu ders kapsamında dersi alan öğrenciler kurum içi iletişimin içeriği ve işlevlerini, kurum kültürü ve iletişim ilişkisini ve kurum içi iletişimin yöntem ve tekniklerin, yenilik ve örgütsel yenilik kavramlarını öğreneceklerdir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) İletişim sürecini tanımlayabilir ve iletişim dinamiklerini öğrenebilirler.
2) Kurum içi iletişim ile ilgili kavramları tanıyabilirler.
3) Kurum kültürü ve kurum içi iletişim arasındaki ilişkinin farkına varabilirler.
4) Kişilerarası iletişimin kurum içi iletişimdeki önemini kavrayabilirler.
5) Veri toplama, yönetme ve yenilikçi çözüm bulma sürecini yönetebilirler.
6) Kurum kimliğine uygun yenilikçi düşünceyle proje üretebilme yetisi geliştirebilirler.
7) Yenilikçi düşüncenin önündeki engellerin farkına varabilirler.
8) Yenilikçi bir fikri etkili bir şekilde kurumsal yönetime sunabilirler.
9) Bir fikrin ne zaman değerli ve yenilikçi olacağını ayırt edebilirler.
10)Yenilikçi ve geleneksel örgüt kültürleri arasındaki farklılıkları öğrenbilirler.
11) Kurumlar için iç iletişime yönelik çözüm önerisi geliştirebilirler.

Dersin İçeriği

İletişim süreci, kurum içi iletişim, kurum kültürü ve öğeleri, kurum içi iletişim türleri, kişilerarası iletişim ve özellikleri, yenilik ve ilgili kavramlar, yenilik modelleri, yenilikçi örgüt kültürü ve yeniliklerin korunması.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ders tanıtımı
2) İletişim sürecinin tanımı ve öğeleri
3) Kurum içi iletişim/kurum dışı iletişim kavramlarının tartışılması
4) Kurum kültürü kavramı ve kurum kültürünün öğeleri
5) Kurum kültürü ve kurum içi iletişim ilişkisi
6) Kurum içi iletişim türleri
7) Kişilerarası iletişim ve özellikleri
8) Kişilerarası iletişim ve özellikleri 2 (devam) - Vize
9) Yenilik ve yenilik ile ilişkili kavramlar
10) Yenilik modelleri
11) Yenilik yönetimi
12) Yenilikçi örgüt kültürü
13) Yeniliklerin korunması
14) Öğrenci sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The Interpersonal Communication Book. Joseph A. Devito.
Strategy and Communication for Innovation. Pfeffermann & Nicole.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ödev 1 % 10
Sunum 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 13 3 39
Sunum / Seminer 2 10 20
Ödevler 2 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 126

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.