ADV4632 Global AdvertisingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4632 Global Reklamcılık Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER YÖNET
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER YÖNET
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders globalleşme,uluslararası pazarlar,global reklam ve dünya çapında bütünleşik pazarlama iletişimi kavramları üzerine yapılandırılmıştır. Öğrenciler bu derste;
a) globalleşme kavramının tarihsel,ekonomik,sosyal ve kültürel boyutları
b) global reklamcılığın temelleri ve uygulamaları
c) global pazarlarda reklam ajansları ve reklamverenlerin iletişim stratejileri kurmada yaşadıkları çelişkileri ve zorlukları
d) iletişim stratejisinde standartlaşma ve global markalar için reklam ajansı seçim kriterleri konularını,
e) "küresel düşün, yerel hareket et" felsefesini
f) kültürlerarası farklılıkların/boyutların (Geert Hofstede'ye göre) küresel reklamlara yansımalarını kavramaya çalışacaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Küreselleşmeye doğru gidişi ayırt etmek ve 21. yüzyılın tarihini kısaca özetleyebilmek
2) Pazarların küreselleşmesini kavramak
3) Küresel markalamayı açıklamak
4) Küresel iletişim stratejileri ve planları geliştirebilmek
5) Dünya çapındaki başlıca reklam ajanslarını ve onların işlerini ayırt etmek
6) Küresel medya ve mesaj seçimine karar vermek
7) Küresel arenada reklamı düzenleyen unsur veya kuruluşları tanımak
8) Küresel pazara sosyal sorumluluğu ve etik bakış açısını katmak
9) Küresel reklamcılık alanında verilen herhangi bir örnek olayı değerlendirmek ve yorumlamak

Dersin İçeriği

Bu ders küresel çapta bütünleşik pazarlama iletişimi çerçevesinde reklamcılığın bugünkü ve gelecekteki konumunu öğrencilere aktarmayı hedefler. Bu dersi alan öğrenciler uluslararası ortaklı reklam ajansları veya işletmelerde, ayrıca yurtdışında faaliyet gösteren reklam ajanslarıyla işletmelerde çalıştıklarında ihtiyaç duyacakları teorik altyapıya sahip olacaklardır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Küreselleşirken... 21.yüzyıl pazarlarının özet bir tarihi Okuma metni
3) Pazarların küreselleşmesi, Politik,ekonomik,kültürel,teknolojik faktörler ve rekabet, Tüketici ihtiyaç ve zevklerinin homojenleşmesi, Kültür ve reklamın nasıl işlediği, Reklamcılık sektörü Yok
4) Küresel Marka: Küresel markaların algılanışı, Küresel markalama stratejileri, Marka konumlandırması, Standardizasyon Okuma metni
5) Küresel iletişim stratejileri ve planlama - 1.Ödevin teslimi 1.Ödev için hazırlık
6) Küresel pazardaki reklam ajansları Okuma metni
7) Küresel medya ve mesaj verme - Final Projesini açıklama Yok
8) Tekrar Önceki konuları tekrar etme
9) Küresel alanda reklamı düzenleyen unsur ve kuruluşlar Okuma metni
10) Küresel pazarda sosyal sorumluluk ve etik - 2.ödev teslimi 2. ödev için hazırlık
11) Küresel reklam örnekleri: Amerikan reklamcılığı Okuma metni
12) Küresel reklam örnekleri: Avrupa reklamcılığı Yok
13) Küresel reklam örnekleri: Rusya,Çin,Japonya,Hindistan,vd. Okuma metni
14) Türk reklamcılığından örnek olaylar Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Zorunlu Ders Kitabı/Required Text Book: De Mooij Marieke (1997) , Global Marketing and Advertising: Understanding Global Paradoxes, Sage Pub.

Ders notları/okumalar:Okumaların okunması zorunludur ! Okumalar dersin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Tartışılacak okuma bir hafta önce öğrencilere verilmektedir.

Course notes: It is compulsory to read the reading material !
The readings make the most important part of the course. The reading, which will be discussed, will be handed out one week earlier.
Diğer Kaynaklar: Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane
(2006) Marketing Management, 12/E, Prentice Hall

Mueller Barbara ( 2001), International Advertising: Communicating across Cultures,Wadsworth Pub.

Clow E. Kenneth, Baack Donald ( 2001), Integrated Advertising, Promotion & Marketing Communications, Prentice Hall

Friedman L. Thomas ( 2005), World is Flat, Farrar,Straus and Giroux Pub.

Richard Nisbett (2004), The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently...and Why, Free Press.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ödevler 2 6 12
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.