ADV4632 Global AdvertisingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4632 Global Reklamcılık Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER YÖNET
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER YÖNET
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders globalleşme,uluslararası pazarlar,global reklam ve dünya çapında bütünleşik pazarlama iletişimi kavramları üzerine yapılandırılmıştır. Öğrenciler bu derste;
a) globalleşme kavramının tarihsel,ekonomik,sosyal ve kültürel boyutları
b) global reklamcılığın temelleri ve uygulamaları
c) global pazarlarda reklam ajansları ve reklamverenlerin iletişim stratejileri kurmada yaşadıkları çelişkileri ve zorlukları
d) iletişim stratejisinde standartlaşma ve global markalar için reklam ajansı seçim kriterleri konularını,
e) "küresel düşün, yerel hareket et" felsefesini
f) kültürlerarası farklılıkların/boyutların (Geert Hofstede'ye göre) küresel reklamlara yansımalarını kavramaya çalışacaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Küreselleşmeye doğru gidişi ayırt etmek ve 21. yüzyılın tarihini kısaca özetleyebilmek
2) Pazarların küreselleşmesini kavramak
3) Küresel markalamayı açıklamak
4) Küresel iletişim stratejileri ve planları geliştirebilmek
5) Dünya çapındaki başlıca reklam ajanslarını ve onların işlerini ayırt etmek
6) Küresel medya ve mesaj seçimine karar vermek
7) Küresel arenada reklamı düzenleyen unsur veya kuruluşları tanımak
8) Küresel pazara sosyal sorumluluğu ve etik bakış açısını katmak
9) Küresel reklamcılık alanında verilen herhangi bir örnek olayı değerlendirmek ve yorumlamak

Dersin İçeriği

Bu ders küresel çapta bütünleşik pazarlama iletişimi çerçevesinde reklamcılığın bugünkü ve gelecekteki konumunu öğrencilere aktarmayı hedefler. Bu dersi alan öğrenciler uluslararası ortaklı reklam ajansları veya işletmelerde, ayrıca yurtdışında faaliyet gösteren reklam ajanslarıyla işletmelerde çalıştıklarında ihtiyaç duyacakları teorik altyapıya sahip olacaklardır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Küreselleşirken... 21.yüzyıl pazarlarının özet bir tarihi Okuma metni
3) Pazarların küreselleşmesi, Politik,ekonomik,kültürel,teknolojik faktörler ve rekabet, Tüketici ihtiyaç ve zevklerinin homojenleşmesi, Kültür ve reklamın nasıl işlediği, Reklamcılık sektörü Yok
4) Küresel Marka: Küresel markaların algılanışı, Küresel markalama stratejileri, Marka konumlandırması, Standardizasyon Okuma metni
5) Küresel iletişim stratejileri ve planlama - 1.Ödevin teslimi 1.Ödev için hazırlık
6) Küresel pazardaki reklam ajansları Okuma metni
7) Küresel medya ve mesaj verme - Final Projesini açıklama Yok
8) Tekrar Önceki konuları tekrar etme
9) Küresel alanda reklamı düzenleyen unsur ve kuruluşlar Okuma metni
10) Küresel pazarda sosyal sorumluluk ve etik - 2.ödev teslimi 2. ödev için hazırlık
11) Küresel reklam örnekleri: Amerikan reklamcılığı Okuma metni
12) Küresel reklam örnekleri: Avrupa reklamcılığı Yok
13) Küresel reklam örnekleri: Rusya,Çin,Japonya,Hindistan,vd. Okuma metni
14) Türk reklamcılığından örnek olaylar Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Zorunlu Ders Kitabı/Required Text Book: De Mooij Marieke (1997) , Global Marketing and Advertising: Understanding Global Paradoxes, Sage Pub.

Ders notları/okumalar:Okumaların okunması zorunludur ! Okumalar dersin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Tartışılacak okuma bir hafta önce öğrencilere verilmektedir.

Course notes: It is compulsory to read the reading material !
The readings make the most important part of the course. The reading, which will be discussed, will be handed out one week earlier.
Diğer Kaynaklar: Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane
(2006) Marketing Management, 12/E, Prentice Hall

Mueller Barbara ( 2001), International Advertising: Communicating across Cultures,Wadsworth Pub.

Clow E. Kenneth, Baack Donald ( 2001), Integrated Advertising, Promotion & Marketing Communications, Prentice Hall

Friedman L. Thomas ( 2005), World is Flat, Farrar,Straus and Giroux Pub.

Richard Nisbett (2004), The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently...and Why, Free Press.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ödevler 2 6 12
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.