NMD3911 Sociology of New MediaBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NMD3911 Yeni Medya Sosyolojisi Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TİRŞE ERBAYSAL FİLİBELİ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. MERT KAYHAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Bu ders, öğrencilere sosyolojinin temel kavramları ve ilkelerini, yeni medya çerçevesinde öğretmeyi amaçlamaktadır. Bilgi toplumunun yükselişini küresel dönüşüm süreçleri bağlamında ele alacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Yeni medyanın insanların gündelik ilişkilerine etkisini eleştirel olarak değerlendirebilir.
- Yeni medyanın mevcut iktidar ilişkileriyle ilişkisini anlayabilir

Dersin İçeriği

Bu ders, 1970’lerden beri gelişmekte olan yeni küresel toplumu anlamalarına yardımcı olmak için öğrencilere gerekli kuramsal ve düşünsel araçları sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yeni dönem, “sanayi sonrası toplum” “bilgi toplumu” ya da “elektronik-dijital çağ” adlarıyla da anılmaktadır… Bu derste, hem uzun erimli tarihsel bir perspektifden yararlanılacak, hem de radikal dönüşüm noktaları incelenecektir. 20. Yüzyıl kapitalizminin uzun dalgaları, iniş ve çıkışları, Fordist-Sanayi dönemi, Fordizm-sonrası / Sanayi-sonrası dönem ve 1970’lerden itibaren bilgi toplumunun yükselişi konuları ele alınacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1990'lar ve "Dijital/Elektronik Devrim"in İnfilakı -
1) Derse giriş -
2) Bilgi toplumu, yeni medya ve geleneksel medya kavramları -
3) Tarihsel yön: Sanayi öncesi, sanayi ve sanayi sonrası dönem -
4) Tarihsel yön: Sanayi öncesi, sanayi ve sanayi sonrası dönem II -
5) 20. yüzyılın temel dinamikleri: Sermaye ekonomisi ve kapitalizm -
6) Vize -
7) 1960'ların dönüşümü: Sistem karşıtı paradigma ve "Yeni Sosyal Hareketler" -
8) 1970'lerin dönüşümü: Kapitalizmin kuruluşu: esnek birikim -
9) 1980'ler sonrası: Neoliberal devrim -
11) Yeni medya ve yeni toplumsal formasyonlar -
12) Yeni medya ve toplumsal iletişimin yeni biçimleri -
13) Yeni medya, aktivizm ve kliktivizm -
14) 21. yüzyılın başında: Buradan nereye gidiyoruz? -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: - Manuel Castells, The Rise of Network Society. Blackwell Publishers
- David Harvey, The Condition of Postmodernity. Blackwell Publishers
- Stephen Graham & Simon Marvin, Telecommunications and the City: Electronic Spaces, Urban Places. Routledge.

Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 113

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.