NMD3911 Sociology of New MediaBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NMD3911 Yeni Medya Sosyolojisi Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi TİRŞE ERBAYSAL FİLİBELİ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. MERT KAYHAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Bu ders, öğrencilere sosyolojinin temel kavramları ve ilkelerini, yeni medya çerçevesinde öğretmeyi amaçlamaktadır. Bilgi toplumunun yükselişini küresel dönüşüm süreçleri bağlamında ele alacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
- Yeni medyanın insanların gündelik ilişkilerine etkisini eleştirel olarak değerlendirebilir.
- Yeni medyanın mevcut iktidar ilişkileriyle ilişkisini anlayabilir

Dersin İçeriği

Bu ders, 1970’lerden beri gelişmekte olan yeni küresel toplumu anlamalarına yardımcı olmak için öğrencilere gerekli kuramsal ve düşünsel araçları sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yeni dönem, “sanayi sonrası toplum” “bilgi toplumu” ya da “elektronik-dijital çağ” adlarıyla da anılmaktadır… Bu derste, hem uzun erimli tarihsel bir perspektifden yararlanılacak, hem de radikal dönüşüm noktaları incelenecektir. 20. Yüzyıl kapitalizminin uzun dalgaları, iniş ve çıkışları, Fordist-Sanayi dönemi, Fordizm-sonrası / Sanayi-sonrası dönem ve 1970’lerden itibaren bilgi toplumunun yükselişi konuları ele alınacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1990'lar ve "Dijital/Elektronik Devrim"in İnfilakı -
1) Derse giriş -
2) Bilgi toplumu, yeni medya ve geleneksel medya kavramları -
3) Tarihsel yön: Sanayi öncesi, sanayi ve sanayi sonrası dönem -
4) Tarihsel yön: Sanayi öncesi, sanayi ve sanayi sonrası dönem II -
5) 20. yüzyılın temel dinamikleri: Sermaye ekonomisi ve kapitalizm -
6) Vize -
7) 1960'ların dönüşümü: Sistem karşıtı paradigma ve "Yeni Sosyal Hareketler" -
8) 1970'lerin dönüşümü: Kapitalizmin kuruluşu: esnek birikim -
9) 1980'ler sonrası: Neoliberal devrim -
11) Yeni medya ve yeni toplumsal formasyonlar -
12) Yeni medya ve toplumsal iletişimin yeni biçimleri -
13) Yeni medya, aktivizm ve kliktivizm -
14) 21. yüzyılın başında: Buradan nereye gidiyoruz? -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: - Manuel Castells, The Rise of Network Society. Blackwell Publishers
- David Harvey, The Condition of Postmodernity. Blackwell Publishers
- Stephen Graham & Simon Marvin, Telecommunications and the City: Electronic Spaces, Urban Places. Routledge.

Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 5 70
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 113

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.