ARC3963 Urban HistoryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC3963 Kentsel Tarih Güz
Bahar
2 0 2 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN AYDIN YÖNET
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi NESLİHAN AYDIN YÖNET
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Ders, şehirleri şekillendiren sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel faktörleri araştırır. Şehirlerin benzersiz yönleri, arkasında yer alan fikirler, teoriler ve yenilikler bağlamında, geçmiş, günümüz ve gelecek örnekleri üzerinden tartışılmaktadır. Antik Yunan, Roma, Rönesans, Barok, Modern ve Post Modern dönemlerden örnekler incelenmektedir. Fütüristik şehirler hakkındaki fikirler ayrıca tartışılmaktadır. Bu dersin amacı, öğrencileri kentsel gelişim teorileri ve kent tarihi hakkında bilgilendirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Farklı tarihsel dönemlere ait kent tipolojilerini anlama
-Toplumsal ve kültürel değişimlerin kentsel mekana etkisini belirli tarihsel dönemler özelinde kavrama
- İnsan davranışı, doğal çevre ve yapılı çevrenin tasarımı arasındaki ilişkinin anlaşılması.
- Etkili okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisi.

Dersin İçeriği

Ders, şehirleri şekillendiren sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel faktörleri araştırır. Şehirlerin benzersiz yönleri, arkasında yer alan fikirler, teoriler ve yenilikler bağlamında, geçmiş, günümüz ve gelecek örnekleri üzerinden tartışılmaktadır. Antik Yunan, Roma, Rönesans, Barok, Modern ve Post Modern dönemlerden örnekler incelenmektedir. Fütüristik şehirler hakkındaki fikirler ayrıca tartışılmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş Dersi
2) Kent Kavramı
3) Klasik Kent
4) Ortaçağ Kenti
5) Rönesans ve Barok Kentleri
6) Tarihsel Bahçeler
7) 19. yy. Kenti
8) 20. yy. Kenti
9) 21. yy. Kenti
10) ARA SINAV
11) Geleceğe Bakış
12) Öğrenci Sunumları ve Tartışma
13) Öğrenci Sunumları ve Tartışma
14) Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -
Diğer Kaynaklar: . Mumford, L. (1961) The City in History. Harcourt, New York .
. Bacon, E. (1976) Design of Cities. Penguin Books, New York.
. Gallion, E. (1975) The Urban Pattern. D.Van Nostrand Co. New York.
. Kostof, S. (2004) The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History. Bullfinch Press, New York.
. Benevolo, L. (1995) The European City. Blackwell Pub. Oxford , UK and Cambridge, Massachusetts, USA.
. Ellin, N. (2007) Postmodern Urbanism: Revised Edition. Princeton Architectural Press, New York.
. Hall, P. (2014) Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design
Since 1880, Fourth Edition. Wiley Blackwell, USA and UK.
. Brenner, N. and Keil, R. (Editors) (2006) The Global Cities Reader (Urban Reader Series). Routledge Taylor&Francis Group,
London and New York.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Sunum 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 6 72
Sunum / Seminer 2 2 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 106

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.