GEP0514 Ottoman Cultural HistoryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0514 Osmanlı Kültür Tarihi Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. NEJDET ÖZTÜRK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: 14. yüzyılın başlarında, Söğüt-Eskişehir-Bilecik yöresinde ortaya çıkan Osmanlı Beyliği’nin beylikten devlete, devletten imparatorluğa yükselişinin maddi ve manevi dinamikleri, Osmanlı devlet düzeninin işleyişi, hukuki yapı, diplomasi, sosyal hayatın nasıl şekillendiği; inanış motifleri, gündelik hayat; ilim ve kültür faaliyetleri ile düşünce hayatını kavratmak bu dersin temel amacını oluşturur.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

Dersin İçeriği

Yıl içi (ara sınav) : %50 (Ara sınav sonuçları haftasında ilan edilir. Sınavlar klasik olup altı yedi sorudan dördü veya beşinin cevabı istenir.)
Yıl sonu (final) : %50
DEVAM : %70 zorunludur.
İLETİŞİM (e-mail) : nozturk@marmara.edu.tr

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) a) Anadolu’ya Oğuz Göçleri. b) 13. Yüzyıl Anadolu’sunda Siyasi, İktisadi ve Etnik Durum. c) Osmanlı Beyliği’nin ortaya çıkışı.
2) Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunda etkili olan avantajlar (maddi-manevi dinamikler).
3) Osmanlı İdare Mekanizması. a) Saltanat Kurumu. b) Vezaret Makamı. c) Meşveret (Osman Gazi-Orhan Gazi-Murad Gazi-Yıldırım Bayezid örnekleriyle).
4) a) Adalet, insaf, hoşgörü, musamaha, istimâlet kavramları. Hoşgörü ve tolerans’ın kullanımı. b) Alperen ve Gazi Olabilmenin Şartları.
5) c) Osman Gazi Kanunu. d) Pencik Kanunu. e) Osmanlı Hukuku (şer’i ve örfi hukuk) ve işleyişi. f) Kadıların Görevleri.
6) g) Cezalar (hapis, bedenî cezalar, sürgün, ölüm cezaları vb.). h) Rüşvet.
7) ı) Kardeş Katli Meselesi (tartışma). i) Osmanlı Diplomasisi (ilk iki asır) ve Elçilik Kurumu.
8) ARA SINAV
9) Düğünler (Sünnet ve Evlilik Düğünleri. Hediyeleşme).
10) Şenlikler ve Görsel Sanatlar (1582 Sünnet Düğünü).
11) İnanışlar ve İnanç Motifleri; Efsaneler.
12) Yabancı Seyyahların Gözüyle Osmanlı’da Gündelik Hayat (16 ve 17. yüzyıllar).
13) Osmanlı İlim ve Kültür Hayatına Genel Bir Bakış.
14) Kâtip Çelebi ve Koçi Bey’in ıslahatçı düşünceleri.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Hans Dernschwam, İstanbul ve Anadolu’ya Seyahat Günlüğü, çev. Yaşar Önen, Mersin 1992.
Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, I, ed. Stefanos Yerasimos, İstanbul 2005.
M. Fuad Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu, 2. baskı Ankara 1972.
Metin And, Osmanlı Şenliklerinde Türk Sanatları, Ankara 1982.
Necdet Öztürk, 14-15. Asır Osmanlı Kültür Tarihi, Devlet Düzeni-Sosyal Hayat, İstanbul 2014.
Diğer Kaynaklar: Osmanlı’da Adalet ve Hoşgörü Kavramları”, Boztepe, sayı 1 (Sakarya/Ekim-2002), s. 7-8;
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Etkili Olan Maddî ve Manevî Dinamikler”, Boztepe, sayı 2 (Ocak-2003), s. 7-8.
“Osmanlılarda Hukuk Sistemi ve Uygulanışı”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 4 (1999), s. 43-53.
Osmanlılarda Hapis Olayları (1300-1512)-Türkçe Kroniklere Göre -”, Hapishane Kitabı, edl. Emine Gürsoy Naskali-Hilal Oytun Altun, İstanbul 2005, s. 101-129.
“Fatih Sultan Mehmed’in Çok Tartışılan Kararı: Kardeş Katli Meselesi”, Boztepe, sayı 3, Nisan 2003, s. 5-6.
“Osmanlı Devleti’nde Bazı Kamu Görevlilerinin Hapisle Cezalandırılmalarına İlişkin İlk Bilgiler (1300-1453)”, Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan Özel Sayısı, İ.Ü. İktisat Fakültesi yayını, İstanbul 2005, 899-909.
“Osmanlıda İdamlar (1299-1500)”, İğdiş, Sünnet, Bedene Şiddet Kitabı, edl. Emine Gürsoy Naskali-Aylin Koç, İstanbul 2009, s. 5-22.
“Alp-erenlerden Anadolu ve Rumeli Gazilerine”, Türk Dünyası Tarih Dergisi (TDTD), sayı 194 (Şubat-2003), s. 58-59.
“Osmanlı İlim ve Kültür Hayatındaki Önemli Gelişmeler (1421-1512)”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi (TKİD), II (2000), 49-70.
“Fatih Sultan Mehmed Devri İlim ve Kültür Hayatına Genel Bir Bakış”, TDTD, sayı 210 (Haziran-2004), 36-43.
İmparatorluk Tarihinin Kalemli Muhafızları Osmanlı Tarihçileri Ahmedî’den Ahmed Refik’e-, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2015, 357 s. + Ekler (Osmanlı Türkçesi Örnek Metinleri: s. 361-448).
Robert Mantran, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, I, çev. Mehmet Ali Kılıçbay-Enver Özcan, Ankara 1990.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.