GEP0436 German IVBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0436 Almanca IV Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenen Almanca A 2.2 Seviyesine göre hazırlanmıştır. Bu derste Hueber yayınevinin Habersack, Pude ve Specht tarafından hazırlanan Menschen kitabının 13-24 üniteleri okutulmaktadır.
Okutulan 12 üniteyle hedeflenen, A 2.2 seviyesinde dilbilgisi kurallarının ediniminin yanı sıra Almanca A 2.1 seviyesinde alınmış olan temelin üzerine gerek günlük hayatın akışı için gerekse özel bir konunun ele alındığı durumlarda kişiye kendini ifade etme, gerekli cümleleri anlayabilme ve kurabilme becerilerini kazandırmaktır.

Öğrencilere bu dersin veriliş amacı, alınmış olan Almanca A2.1 temeli üzerine gündelik hayatta veya özel bir konuda karşılaşacakları durumlarda A 2.2 seviyesine uygun karmaşık cümle yapılarını, kalıpları anlamak ve kullanmak, bu cümle yapılarıyla doğru diyaloglar kurmalarına yardımcı olmak olduğu için, iletişim ağırlıklı bir dil öğretimi temel alınacaktır.

Bu ders Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterlerine göre yabancı dil öğreniminde hedeflenen dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenci bu dersin sonunda yabancı dil öğrenme tecrübeleri, televizyon alışkanlıkları, seyahat alışkanlıkları, hava durumu gibi konular hakkında konuşabilecek, gazete haberleri, kullanım kılavuzları, anlayabilecek, sevinç, mutluluk, hayal kırıklığı, ilgi, ilgisizlik gibi duygularını ifade edebilecek, bir konuda önerilere cevap verip, kendi fikrini dile getirebilecek, başkalarını ikna etme, betimleme yapma, bir şeyi tarif etme gibi konularda kendini ifade edebilecek, memnuniyet ve memnuniyetsizlik belirtebilecektir. Bu konularda A2.2 seviyesine uygun cümle yapılarını tanıyacak, bu cümlelerle diyalog kurabilecektir.

Dersin İçeriği

Menschen A2.2 kitabının okutulan 12 ünitesi ile öğrenci yabancı dil öğrenme tecrübelerinden bahsetme, sevinç ifade etme, gazete haberleri, kullanım kılavuzları okuma, televizyon alışkanlıkları hakkında konuşma, otel rezervasyonu, yol tarifi yapabilme, seyahat alışkanlıkları ve hava durumu hakkında konuşma, birini ikna etme, önerilere cevap verme, ilgi ve ilgisizliği ifade etme, bir şeyi tarif etme, betimleme, kullanım kılavuzu anlama, bir konu hakkında memnuniyet ve memnuniyetsizlik belirtme ve mutluluk ve hayal kırıklığı ifade etme gibi konularda A2.2 seviyesine uygun, giderek zorlaşan cümle yapılarını tanıyacak, anlayacak, bu cümleler için gerekli dilbilgisi kurallarını öğrenecek, bu cümlelerle diyalog kurabilme becerisini geliştirecektir.

Dersler haftada 3 saat yüz yüze, 1 saat ise Itslearning üzerinden olacak şekilde 16 hafta boyunca devam edecektir. Öğrencilerin aktif katılımına önem veren, öğrenci odaklı, seviyeye göre adım adım ilerleme gösterecek, dilbilgisinin yanı sıra okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini Almanca A2.1 seviyesinde atılmış temel üzerinde geliştirecek bir yöntem izlenecektir.

Öğrenciler Almanca A1 ve A2.1’ den sahip oldukları ve bu derste alacakları bilgilerle ilk dersten itibaren konuşma ve yazma pratiği yapacak, ikili ve çoklu gruplar halinde çalışacak, öğrendiklerini kullanabilmeleri için teorinin yanı sıra pratiği destekleyecek, dil kullanımını geliştirecek ve pekiştirecek bir çalışma sistemi izlenecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dil Öğrenme: Dil Öğrenme tecrübelerinden bahsetme, Yabancı Dil Öğrenme metodları als bağlacı Ünite 13, Kelime Listesi
2) Posta ve Telekomünikasyon: Sevinç ifade etme, Gazete haberleri, Kullanım Klavuzları Edilgenlik Passiv Präsens Ünite 14, Kelime Listesi
3) Medya: Televizyon Alışkanlıkları hakkında konuşma Dativ ve Akkusativ alan fiiller, Dativ ve Akk. objelerin cümle içindeki yerleri Ünite 15, Kelime Listesi
4) Otelde: Otel Rezervasyonu, Yol Tarifi Dolaylı soru ob, wie lange,Yer belirten edatlar,gegenüber, an.. vorbei, durch Ünite 16, Kelime Listesi
5) Seyahat ve Trafik: Seyahat Alışkanlıkları hakkında konuşma,yorum yapma,Seyahat boyunca İnternet günlüğü Yer belirten edatlar,am Meer, ans Meer Ünite 17, Kelime Listesi
6) QUİZ 1, Genel Tekrar
7) Hava Durumu ve İklim: Hava Durumu hakkında konuşma Edatlı fiiller, dönüşlü fiiller ve onlara ait soru kalıpları worauf, womit, worüber Ünite 18, Kelime Listesi
8) VİZE
9) Kültürel Etkinlikler: Birini ikna etme, Önerilere cevap verme Yer belirten edatlar;Woher, vom/ aus dem.. Ünite 19, Kelime Listesi
10) Kitaplar ve Basın: İlgi ve ilgisizliği ifade etme Yardımcı fiillerin Präteritum halleri; wollte, konnte, durfte Ünite 20, Kelime Listesi
11) Devlet ve İdare: Bir şeyi tarif etme, betimleme,Tarif talep etme Çekim alan soru kelimesi welch- (hangi) dies- (bu, şu zamirleri ) der, die, das lassen ile fiil kullanımı Ünite 21, Kelime Listesi
12) Ulaşım ve Trafik: Kullanım Klavuzu okuma, Bir şeyi açıklama Bağlaçlar; bis, seit, seitdem Ünite 22, Kelime Listesi
13) Mesleki Eğitim ve Meslekler: Memnuniyet ve Memnuniyetsizlik ifade etme Relativsatz ve zamirleri,(Nominativ ve Akkusativ’de) Ünite 23, Kelime Listesi
14) Yurtdışında Çalışma: Mutluluk ve Hayal Kırıklığı ifade etme Präteritum (geçmiş zamanın bir türü) kam, sagte Ünite 24, Kelime Listesi
15) QUİZ 2, Genel tekrar
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Menschen A2.2, KURSBUCH, Habersack, Pude, Specht, Hueber Verlag, 2013, Ismaning
Menschen A2.2, ARBEITSBUCH, Breitsameter, Glas-Peters, Pude, Hueber Verlag, 2013, Ismaning
Diğer Kaynaklar: Derste (sınıfta) dağıtılacak ekstra materyaller, alıştırmalar vs.Itslearning üzerinden öğrenciye ulaştırılacak olan çeşitli web siteleri, bağlantılar, materyaller, testler, alıştırmalar vs.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.