COP4431 Abdi İbrahim Special Topics in Project ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP4431 Abdi İbrahim Proje Yönetiminde Özel Konular Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Ders, Proje Yönetim süreçleri ve ana bilgi alanları üzerine odaklanmaktadır. Öğrenciler, sektör bağımsız bir proje yönetim çevrimine ait olgunluk modelini yönetme becerisini geliştirirler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenciler,
1. Farklı proje yönetimi metot ve tekniklerini tanımlayabilirler.
2. Bir fikrin ticari/stratejik bir fırsat olup olmadığına karar verebilir ve fikri resmi bir iş planı dökümanına çevirebilirler.
3. Projeleri çoklu parametrelere göre sınıflandırabilir ve her sınıf için farklı yönetim yaklaşımları geliştirebilirler.
4. sözleşme süreçlerine ticari bir bakış açısı geliştirebilirler.
5. Farklı risk yönetim tekniklerini uygulayabilirler.
6. Farklı iletişim, pazarlık ve çatışma yönetimi tekniklerini uygulayabilirler.
7. Gerçek proje yöneticilerinin deneyimlerinden gelen dersleri ve fikirleri irdeleyebilirler.
8. Çevik proje yönetim metodolojisini tanımlayabilirler.

Dersin İçeriği

Ders, doğru yönetim araçlarının seçilebilmesi için proje yönetim metodolojileri, proje alternatiflerinin seçimi ve proje sınıflandırması konularına odaklanır. Sözleşmeler, risk yönetimi, proje iletişim yönetimi, çizelge optimizasyonu ve çevik/Scrum proje metodolojileri, tartışılacak diğer konulardır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Proje Yönetimine giriş
2) Proje yönetim metodolojileri
3) Proje fikir yönetimi
4) Projelerin sınıflandırılması ve önceliklendirilmesi
5) Doğru proje yönetim aracının seçimi
6) Sözleşme Yönetimi
7) PY Kavramlkarının gözden geçirilmesi, AraSınav
8) Risk Yönetimi
9) İleri Proje İletişim Yönetimi
10) Zaman çizelgelemesi Optimizasyonu
11) Başarısızlık hikayeleri ve öğrenilen dersler
12) Uygulamalı Çevik/Scrum metodolojisi
13) Öğrenci Sunumları
14) Proje sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The ISPE Good Practice Guide: Project Management for Pharmaceutical Industry. J. Angelastro, D. Barlow, J. H. Butler, N. C. Davies, S. Errico, R. Gunderlock, J. Honey, L. Hura, S. Kelly, D. Koncak, K. Lamson, P. Loxley, C. McCann, K. O’Donnell, J. Phelan, R. H. Scherzer, W. Shelden, G. Spanel, M. Stefanowicz, M. Theobald, I. Thorne, 2011.
Diğer Kaynaklar: A Guide To The Project Management Body of Knowledge. PMI (Project Management Institute), 2013.
Birleşik Standartlar Sözlüğü. PROJE YÖNETİM MESLEGİ İLKELERi TEKNİKLERİ VE ROTASI DERNEGİ (PMİ TR), 2009.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Proje 1 50 50
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 138

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.