BA4005 Global EconomicsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA4005 Küresel Ekonomi Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ÜMİT EROL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders küresel makroekonomik dengesizlikleri anlamayı ve söz konusu dengesizliklerin küresel ekonomi ve büyük ekonomiler üzerindeki sonuçları tartışmayı amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler şu bağlamlarda kazanımlar elde edecekler:
1) Küresel makroekonomik dengesizlikleri anlamak, dengesizliklerin küresel ekonomi ve büyük ekonomiler (ABD, Çin)üzerindeki sonuçlarını tartışmak
2) AB'deki borç krizinin ortaya çıkışını analiz etme ve çözüm önerilerini tartışmak
3) Para birliğinin teorik öncüllerini anlama ve bu öncülleri Avrupa İktisadi ve Parasal Birliği bağlamında tartışmak
4) İklim tartışmasını anlamak, uluslar arasındaki karşıt pozisyonları analiz etme ve bunların iktisadi açıdan akılcığını değerlendirmek
5) Uzun dönem enerji arz ve talep dinamiklerini analiz etmek ve onların iktisadi ve siyasi sonuçlarını değerlendirmek

Dersin İçeriği

Dünya Ekonomisindeki Makroekonomik Dengesizlikler (Yüksek Tasarruflar- Düşük Tasarruflar vs.)
Uluslararası Para Sistemi'ndeki Eksiklikler
Avrupa Birliği'ndeki Borç Krizi
Avrupa Para Birliği'nin Sürdürülebilirliği ve Enflasyon Geleceği- Sonuçları
Uzun Dönemde Enerji Fiyatları ve Dünya Ekonomis ve Politikası Üzerindeki Sonuçları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Dünya Savaşları Dönemi ve Kapanışı: 20. yy ilk yarısı
3) Sanayi Devrimi ve Serbest Ticaret: 19. yy
4) Sanayileşme ve Yeni Dünya Ekonomisi'nin Doğuşu
5) Dengesiz dünya ticareti büyümesi ve Makroekonomik Dengesizlikler
6) Dengesiz dünya ticareti büyümesi ve Makroekonomik Dengesizlikler
7) Uluslararası İstikrarlı Para sistemi İhtiyacı
8) Arasınav
9) Avrupa'nın İnşası: Umutlar ve Hayal Kırıklıkları
10) Kaynaklar üzerindeki kısıtlar-baskılar(Fosil enerji)
11) Artan nüfus ve yiyecek kıtlığı
12) Artan nüfus ve yiyecek kıtlığı
13) Yaşlanan nüfuslar ve geçiş dönemindeki nüfuslar
14) Yaşlanan nüfuslar ve geçiş dönemindeki nüfuslar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Economics and the Global Environment; Charles S. Pearson / Cambridge University Press.
Diğer Kaynaklar: Various handouts

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 42
Ödevler 12 37
Ara Sınavlar 1 7
Final 1 10
Toplam İş Yükü 138

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.