CGB2008 Çocuk HaklarıBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
CGB2008 Çocuk Hakları Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. GÜLNİHAL ESRA KORKUT
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. SEDA ÖKTEM ÇEVİK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere çocuk hakları korunmasını öğretmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. çocuk haklarının korunması ile ilgili temel bilgileri tanımlar
2. Çocuk ihmalinin önlemesinin önemini kavrar
3. Çocuk istismarlarının önlenmesinin önemini kavrar
4. Çocuk hakları ve korunmasında ulusal ve uluslararası örgütlerle işbirliğini destekler.
5. Alanındaki yenilik ve inovasyonlar hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin İçeriği

Bu ders, ulusal ve uluslararası çocuk hakları ve koruma yasaları ve çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili önleyici tedbirler hakkında önemli bilgiler içermektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Çocuk hakları ve çocuk koruma yasaları Ders notları
2) Çocuk hakları ve çocuk koruma yasaları (devam) Ders notları
3) Çocuk ihmal ve istismarı Ders notları
4) Çocuk ihmal ve istismarı (devam) Ders notları
5) Çocuk ihmal ve istismarı (devam) Ders notları
6) Çocuk haklarının toplum içinde korunması Ders notları
7) Çocuk haklarının aile içinde korunması Ders notları
8) Çocuk haklarının endüstride korunması Ders notları
9) Ara sınavı
10) Çocuğun hakları ve korunması ile ilgili makalelerin incelenmesi Ders notları
11) Çocuğun hakları ve korunması ile ilgili makalelerin incelenmesi (devam) Ders notları
12) Çocuk haklarının çocuklara öğretilmesi Ders notları
13) Çocuk koruma merkezleri Ders notları
14) Çocuk koruma merkezleri (devam) Ders notları
15) Yeni teknolojilerin kullanımı Ders notları
16) Final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dersler haftalık olarak verilecektir.
Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: 1. Dağlı,T.,İnanıcı,A.M. (2010). Çocuk Koruma Merkezleri El Kitabı. Ankara
2. Conk,Z.,Başbakkal,Z. Yılmaz,B. Bolışık,B. (2013) .Çocuk Hemşireliği.
Akademisyen Tıp Kitabevi.Ankara.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 10
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 10 120
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.