ACL3098 Literary CriticismBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL3098 Edebi Eleştiri Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. GÖNÜL BAKAY
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı 20. yüzyıl ve sonrası edebi eleştirinin nasıl ve hangi metodlarla yapılacağını uygulamalı olarak tanıtmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

Bu derste başarılı olan öğrenciler:

1)Edebiyat biliminin bir alt dalı olarak edebî eleştiri
konusunda klasik ve yeni yayınları takip ederek
uzmanlaşmak.
2)Edebî eleştiriye disiplinler arası ve eleştirel bir tavırla yaklaşıp edinilen bilgi ve becerileri teori ve pratikte uygulayabilmek.
3)Batı özellikle Amerikan Dünya edebî eleştiri tarihi konusunda gerekli donanıma sahip olarak sorunlara gerekli eleştirel yöntem ve araçlarla çözümler üretebilme, edebiyat bilimine katkıda bulunabilmek.
4)Edebî eleştirinin Amerikan edebiyatındaki durumunu dönem ve kuşaklara göre araştırıp inceleyebileyip sonuçları yazılı ve görsel araçlarla takdim edebilmek.

Dersin İçeriği

Edebiyat, Teori ve Edebi Eleştiri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş
2) Sigmund Freud, The Interpretation of Dreams Okuma
3) Victor Shklovsky, ‘Art as Technique’ Okuma
4) Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistics Okuma
5) Roland Barthes, ‘From Work to Text’ Okuma
6) Paul Ricoeur, ‘Phenomenology and Theory of Literature’ Okuma
7) V. N. Vološinov, ‘Marxism and the Philosophy of Language’ Okuma
8) Konu Tekrarı
9) M.M. Bakhtin, ‘Discourse in the Novel’ Okuma
10) M.M. Bakhtin, ‘Discourse in the Novel’ Okuma
11) Louis Althusser, ‘Ideology and the State’ Okuma
12) Michel Foucault, ‘The Order of Discourse’ Okuma
13) Elaine Showalter, ‘Towards a Feminist Poetics’ Okuma
14) Bell Hooks, ‘Postmodern Blackness’ Okuma
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Modern Literary Theory: A Reader, 3rd edn. Philip Rice and Patricia Waugh, eds. London and New York: Arnold, 1996.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Küçük Sınavlar 2 2 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 148

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.