GEP0810 Systems-Design Thinking and ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0810 System-Tasarım Düşüncesi ve Yönetim Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi MEHMET DEĞİRMENCİ
Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Düşünme sürecini, yöntem ve yöntembilim kavramlarını, bütünsel düşünmeyi, tasarım düşüncesinden yararlanmayı ve amaçlı sistemlerin tasarımında dikkat edilmesi gereken temel ilkeler konusunda öğrencide farkındalık yaratmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenci:
-Düşünme süreci
-Sorunun formülasyonu
-Ne, nasıl ve niçin sorularına nasıl yanıt verileceği
-Geri besleme, kaos ve karmaşıklık kavramlarını
-Amaçlı sistemlerle amaçsız sistemler arasındaki farkı
-Tasarım düşüncesini
-Etkileşimli planlama kavramı
-Yönetim destek sistemleri
hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin İçeriği

Düşünme süreci, sistem düşüncesi, kaos ve karmaşıklık, sosyo- kültürel sistemlerin tasarımında izlenecek yöntembilim, sosyo-kültürel sistemler, aşamalı bütünsel sorgulama, tasarım düşüncesi ve etkileşimli planlama, yönetim destek sistemi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Düşünme süreci: hayal, metafor, sorgulama, zihniyet, sınır kavramı Amaçlı Canlılar
2) Sorgulama: ne, nasıl ve niçin sorularının yanıtların nasıl bulunur, analiz ve bütünsel sorgulamanın temel adımları. Amaçlı Canlılar
3) Sistem düşüncesi:sistem tanımı ve sistem kavramın temel özelliklerinin uygulamadaki yeri Amaçlı Canlılar
4) Sistem ilkeleri Amaçlı Canlılar
5) Kaos ve karmaşıklık kuramı Amaçlı Canlılar
6) Sosyo- kültürel sistemlerin genel nitelikleri Amaçlı Canlılar
7) Genel tekrar Amaçlı Canlılar
8) Vize
9) Aşamalı bütünsel sorgulama Amaçlı Canlılar
10) Tasarım düşüncesi Amaçlı Canlılar
11) İdealleştirilmiş tasarım Amaçlı Canlılar
12) Bir örnek tasarım Amaçlı Canlılar
13) Bir örnek tasarım Amaçlı Canlılar
14) Karar destek sistemi (yapmayı, olmayı ve öğrenmeyi öğrenmek) Amaçlı Canlılar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: DEĞİRMENCİ, M.(2007) Amaçlı canlılar:yönetimde üçüncü nesil sistem düşüncesi, İstanbul, Hiperlink
Diğer Kaynaklar: CAPRA, F. (1996) Yaşamın örgüsü : zihin ve maddenin yeni bir örgüsü, (çev. B. KURYEL).İstanbul, Yapı Merkezi.
MORGAN, G. (1997) Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor, (çev.G. BULUT). İstanbul, MESS.

ACKOFF, R.L. (1999) Re-Creating the corporation : a design of organizations for the 21st centuary. New York, Oxford University Press.
GHARAJEDAGHI, J. (2011) Systems thinking : managing chaos and complexity: a platform for designing business architecture. Burlington, Morgan kaufmann.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınavlar 1 24 24
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.