GEP0609 Alliance of CivilizationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0609 Medeniyetler İttifakı Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Ders öğrencinin medeniyet kavramını, olgu ve toplumsal bir gerçeklik olarak anlamasını sağlamak ve bu yönde kendi anlayışı açısından medeniyetlere yorum getirerek medeniyetler ittifakının kavram ve süreç olarak imkânını irdeleyebilmesini amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Öğrenciler eleştirel düşünme yetenekleri geliştirirler.
2.Öğrenciler tarihsel gelişmeleri analiz edip eleştirebilirler.
3.Öğrenciler çeşitli bilgilerin sentezini yapıp düşüncelerini açık ve anlamlı bir şekilde ifade edebilirler.
4.Öğrenciler tarihsel meseleleri anlama ve inceleyebilme yeteneği geliştirirler.
5.Öğrenciler medeniyet kavramının ne anlama geldiğini anlayıp tartışabilirler.

Dersin İçeriği

Bu derste temel olarak tarihte medeniyet olgusu, günümüz küresel dünyası açısından incelenmektedir. Fakat bu incelemede esas amaç, medeniyetler çatışması tezini irdelemektir. Böylece öğrencilerle günümüz dünyasında medeniyetlerin bir ortak zeminde buluşabilecekleri ve böylece medeniyetler ittifakı alternatifinin nasıl geliştirilebileceği araştırılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Toplumsal Yapıların Unsuru olarak İnsan Derleme ders notları
2) Sosyal Bilimler Tarihinde Toplum Algısı I Derleme ders notları
3) Sosyal Bilimler Tarihinde Toplum Algısı II Derleme ders notları
4) Toplumsal Olgu Olarak Kültür ve Tezahürleri Derleme ders notları
5) Kültür Tarihleri ve Toplumsal Hareketler Derleme ders notları
6) Kültürden Medeniyete: Medeniyet Felsefesi I Derleme ders notları
7) Kültürden Medeniyete: Medeniyet Felsefesi II Derleme ders notları
8) Vize
9) İnsanlık Tarihinde Medeniyetlerin Ortaya Çıkışı ve Eskiçağ Medeniyetleri Derleme ders notları
10) Eskiçağ Medeniyetlerinde Çatışma ve Uzlaşma Derleme ders notları
11) Yeniçağ Medeniyetleri: İslam Derleme ders notları
12) Yeniçağ Medeniyetleri: Batı Derleme ders notları
13) Küresel Çağ ve Günümüzde Medeniyetler Derleme ders notları
14) Medeniyetler Arası İlişki: Çatışma ve İttifak Tezleri Derleme ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Derste dağıtılacak.

May be distributed in class.
Diğer Kaynaklar: Recep Şentürk, Açık Medeniyet & Çok Medeniyetli Dünya ve Topluma Doğru, İstanbul: Timaş Yayınları, 2010.
Niall Ferguson, Civilization: The West and the Rest, London: Penguin Boooks, 2011;
Roger Osborne, Civilization: A New History of the Western World, New York: Pegasus Book, 2006.

Recep Şentürk, Açık Medeniyet & Çok Medeniyetli Dünya ve Topluma Doğru, İstanbul: Timaş Yayınları, 2010.
Niall Ferguson, Civilization: The West and the Rest, London: Penguin Boooks, 2011;
Roger Osborne, Civilization: A New History of the Western World, New York: Pegasus Book, 2006.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 3 30
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.