GEP0423 Greek IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0423 Yunanca I Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Ders, Modern Yunanca konusunda daha önce hiç bilgi sahibi olmayan öğrencilere göre düzenlenmiş olup dört temel dil becerisi olan konuşma, dinleme, okuma ve yazma öğrenimine eşit önem vermektedir. İletişim becerilerini geliştirmeye, dil yapısı ve dil bilgisini algılamaya ve modern Yunan toplumu ve kültürünü kavramaya yönelik konuları içermektedir. Çeşitli kaynaklar kullanılarak öğrencilere konuşma ve yazma konusunda kendilerini ifade etme olanağı verilmekte ve farklı türlerde yazılı ve sözlü ifadeleri dinleme, okuma ve bu ifadelere cevap vermenin yanı sıra modern Yunanca’yı anlama yeteneği kazandırılmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dinleme:Ailesi ile ve yakın çevresi ile ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları,barda veya restoranda geçen bir konuşmayı,mesleğini içeren bildik konularla ilgili temel kalıpları yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilecektir.
Okuma: Kısa mesaj,e-mail,iş, menü gibi yazılı metinlerdeki bildik sözcükleri ve çok basit cümleleri anlayabilecektir.
Karşılıklı konuşma:Karşısındaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerini oluşturmada kendisine yardımcı olunması koşuluyla basit yoldan iletişim kurabilecektir. (Örneğin: kendisini ve yakın çevresini tanıştırma, barda ve restoranda sipariş verme ve hesap isteme)
Sözlü anlatım:Kendisini,yaşını,yaşadığı yeri, mesleğini ,yakın çevresini ve kişisel zevklerini betimlemek için basit kalıp ve tümceleri kullanabilecektir.
Yazma:Kısa ve basit tümcelerle kendisini ve yakın çevresini yazılı olarak tanıtabilecek,isim,uyruk,adres,telefon numarası gibi kişisel bilgi içeren formları doldurabilecektir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Temel Kullanıcı olan öğrenciyi, Ara ya da Temel Gereksinim olan A1 seviyesine getirmektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yunan Alfabesine giriş, sesli ve sessiz harf grupları,seslerin telaffuzu,okumayazma alıştırmaları, vurgu sistemlerinin tanıtımı Arvanitakis
2) *Okuma çalışmaları,İsmin cinlerinin yalın halde son eklerle ve artikellerle tayini , konu ile ilgili alıştırmalar *Şahış zamirinde yalın hal, “Olmak” fiilinin tüm şahışlarda çekimi,ismin cinslerinin yalın halde kullanılışına kısa örnekler. *Konuşmaya giriş,kendini tanıtma,resmi gayri resmi tanışma,isim sorma,nereli olduğunu anlatma ve sorma Arvanitakis Ünite 1
3) İsmin cinslerinde yalın hal ve –i halllerine giriş; cinslerinin yalın halde tanıtımı,cinslerin –i hali ve –den halindeki görünüşlerine kısaca giriş. Konuşmaya giriş cümleleri, karşı tarfın resmigayri resmi nasıl olduğunu sorma,teşekkür ifadesi,kişileri birbirlerine takdim etme, Arvanitakis Ünite 2
4) “Olmak” fiili,yalın halde şahış zamirleri ve i halinde şahıs zamirleriyle ilgili alıştırmalar ve genel tekrar *110 arası sayılar *konuyla ilgili sınıf içi diyaloglar Arvanitakis Ünite 2
5) *Ülkelerin ve şehirlerin yalın,belirtme,bulunma,çıkma hallerinde kullanımı,artikellerin detaylı kullanımı Arvanitakis Ünite 3
6) *A grubu düzenli fiillere giriş; çalışmak,sahip olmak,oturmak eylemlerinin şahış çekimleri ve –i,e,a,de,da halleriyle kullanımı *1100 arası sayılar Arvanitakis Ünite 3
7) *Genel Tekrar *100-2000 arası sayılar,detaylı adres tarifleri, telefon numaraları *Sahiplik zamirlerine giriş Arvanitakis Ünite 4
8) Arasınav
9) *Sahiplik zamirleri ile ilgili sınıf içi alıştırmaları *Cinslere göre meslekler tablosu, alıştırmalar,diyaloglar Arvanitakis Ünite 4
10) *B Gurubu fiilere giriş; A gurubu fiillerle kıyası, dillerin tanıtımı,ilgili sınıf içi diyaloglar *Medeni durumu anlatan konuşma kalıpları vs Arvanitakis Ünite 5
11) *sahiplik fiilinin kullanımı; çocuk sahibi olup olmadığımızı anlatmak *Ailemizi anlatmak12345 konularının genel tekrarı; yazılı ve sözlü alıştırmalar Arvanitakis Ünite 5
12) *İşaret zamirine giriş *Para birimlerinin ismin cinslerine göre kullanımı (euro,dolar,lira) *”Ne kadar” soru zamirinin kullanımı,kitap diyalogları Arvanitakis Ünite 6
13) * Artikelsiz soru sorma kalıpları *”Hoşuna gitmek” eyleminin yalın halle kullanımı ve bu fiille ilgili sınıf içi diyalogları *”Kim” soru zamirinin cinslere göre kullanımı Arvanitakis Ünite 7
14) Sıfatlara giriş… *Milliyet bildiren isimler *Birinci grup düzenli sıfatların çekimi*İkinci grup düzenli sıfatların çekimi *Sıfat tamlamalarının kullanımına örnekler *Sınıf içi diyaloglar Arvanitakis Ünite 7 8

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Arvanitakis, Kleanthis e Froso Arvanitaki. Epikoinoniste Ellinika 1. Athina: Deltos Publications, 2000.

Arvanitakis, Kleanthis e Froso Arvanitaki. Epikoinoniste Ellinika 1. Athina: Deltos Publications, 2000.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Uygulama 1 % 15
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 2 2
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.