ACL1097 American History IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL1097 Amerikan Tarihi I Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Amerika kitasının keşfinden İ1877 tarihine kadar gerçekleşen ve Amerika'nın sosyo-kültürel yapısını oluşturan önemli olaylara yakından bakmak, kilit rol üstlenmiş kişileri tanımak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ulus olarak ortaya çıkışını incelemek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1)Amerikan İç Savaşı'nın sonuna dek Amerikan Tarihi'nde olan major olayları, kişileri ve önemli tarihleri tartışabilmek.
2)1877 tarihine kadar olan süreçte Amerikan toplumuna dair tarihi ve sosyal perspektifler geliştirebilmek.
3)Öğrenilen tarihi bilgiler ışında Amerikan toplumun önemli olaylarını yorumlayabilmek.
4)Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ulus olarak politik, sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarını nasıl oluşturduğunu değerlendirebilmek.

Dersin İçeriği

16 ve 19. yüzyıllar arası Amerikan Tarihi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş: Eski ve Yeni Kıtalar Eski ve Yeni Dünya'nın Birbirleriyle Karşılaşması: Avrupa, Afrika ve Amerika, 1450-1620
2) Amerika'nın keşfi ve Kuzey Amerika'da kurulan ilk koloniler, 1550-1700 İlgili bölümün ders kitabından okunması
3) Kuzey Amerika'da kurulan İngiliz Kolonileri, 1660-1750 İlgili bölümün ders kitabından okunması
4) Amerika'da kurulan kolonilerde büyüme ve kriz, 1720-1765 İlgili bölümün ders kitabından okunması
5) Bağımsızlık Savaşı'na Doğru:Karar Yılları, 1763-1775 İlgili bölümün ders kitabından okunması
6) Amerikan Bağımsızlık Savaşı, 1775-1783 İlgili bölümün ders kitabından okunması
7) Bağımız Amerika: Yeni Politik Düzen, 1776-1800 İlgili bölümün ders kitabından okunması
8) Batı'ya doğru genişleme ve Ulusal Ekonomi İlgili bölümün ders kitabından okunması
9) Amerikan İç politikası ve kökenleri, 1790-1820 İlgili bölümün ders kitabından okunması
10) Endüstri Devrimi ve Amerikan Ekononomisi, 1820-1860 İlgili bölümün ders kitabından okunması
11) Amerikan Toplumu ve Demokrasi, 1820-1844 İlgili bölümün ders kitabından okunması
12) Amerikan Toplumu, Din ve Reform, 1820-1860 İlgili bölümün ders kitabından okunması
13) İç Savaş, 1861-1865 İlgili bölümün ders kitabından okunması
14) Savaş Sonrası Yeniden Yapılanma Dönemi, 1865-1877 İlgili bölümün ders kitabından okunması
15) Final Sınavı
16) Final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: A People and A Nation: History of the United States, Combined Edition. Houghton Mifflin.
Diğer Kaynaklar: Primary Source Booklet

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 7 105
Küçük Sınavlar 2 2 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 155

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.