BES3060 BeslenmeBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BES3060 Beslenme Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CAN ERGÜN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ESRA MANKAN
Dr. Öğr. Üyesi CAN ERGÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: İnsan yaşamı ve sağlığı için beslenmenin önemi, tanımı, enerji ve besin öğeleri, günlük gereksinimleri, besin kaynakları, yetersizlik durumlarını bilimsel çalışmalar doğrultusunda vermeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenciler;
o Enerji, makro besin öğeleri (karbonhidrat, protein, yağ) ve mikro besin öğelerinin (vitaminler ve mineraller) sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini kavrayacak,
o Makro ve mikro besin öğelerinin diyet kaynaklarını, vücuttaki metabolizmalarını, yetersizlik durumlarını tanımlayıp farklı yaş ve cinsiyete göre gereksinimlerini belirleyebilecek,
o Besinleri makro ve mikro besin öğesi içeriği yönünden değerlendirebilecek,
o Toplum içerisinde beslenme açısından daha fazla risk altında olan özel grupların (yaşlılar, işçiler, gebe ve emzikliler, sporcular) beslenmesi hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olacaklardır.

Dersin İçeriği

Yeterli ve dengeli beslenme, besin öğeleri ve sağlık etkileşimi, makro besin öğelerinin beslenmedeki önemi, besin kaynakları, vücutta kullanımları ve günlük gereksinimleri, enerji, enerji substratlarının (karbonhidrat, protein ve yağlar) enerji oluşturması, yaş ve cinsiyete uygun enerji gereksinimleri, vitaminlerin beslenmedeki önemi, sınıflandırılmaları, besin kaynakları, vücutta kullanımları, günlük gereksinimleri, yaşlılar, sporcular, gebe ve emzikliler, işçilerin enerji, besin öğesi gereksinimleri ile bu gruplarda beslenme-sağlık etkileşimleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Temel Bilgiler
2) Su ve Enerji Metabolizması
3) Karbonhidratlar ve Beslenmeye Etkileri
4) Yağlar ve Beslenmeye Etkileri
5) Proteinler ve Beslenmeye Etkileri
6) Vitaminler ve Beslenmedeki Önemi
7) Yağda Eriyen Vitaminler (A, D, E ve K vitaminleri)
8) Ara Sınav
9) Suda eriyen vitaminler
10) Suda Eriyen vitaminler
11) Yaşlılık ve Beslenme
12) İşçi Sağlığı – İş Güvenliği ve Beslenme
13) Sporcu Beslenmesi
14) Gebelik ve emziklilik döneminde beslenme
15) Beslenme ve Bilişsel gelişim
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Baysal, A. (2004). Beslenme. Hatiboğlu Yayınları: 93, 10.Baskı, Ankara.
Diğer Kaynaklar: Mahan, L.K., Stump, S.E. (2004). Krause’s.Food , Nutrition & Diet Therapy (Ed by), 11 th Edition, Elsevier (USA), 2004.
Berdarier, C.D. (2002). Handbook of Nutrition and Food (Ed by), CRC Press.
Gibney, M.J. Hester, H.V., Kok. F.J.(2002). Introduction to Human Nutrition (Ed by), Blackwell Publishing Company.
Brown, A. (2000). Understanding Food: Principles and Preparation, Wadsworth/Thomson Learning, USA.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 10
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 16 2 32
Ödevler 1 23 23
Küçük Sınavlar 1 28 28
Ara Sınavlar 1 32 32
Final 1 35 35
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.