SKY1008 Sağlık BilişimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SKY1008 Sağlık Bilişimi Güz 2 2 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YONCA SEVİM
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. AHMET YÜCEL
Opsiyonel Program Bileşenleri: None
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere bilişim, bilişim sistemleri, bilişim teknolojileri ve ilgili temel kavramlar konularında bilgi kazandırmak; sağlık bilişimi alanları, e-sağlık, Türkiye’de sağlıkta dönüşüm uygulamaları, dünyada ve Türkiye’de sağlık bilişimi uygulamalarının gelişimi, hastane bilişim sistemleri, bilgi yönetimi ve bilişimde etik ve güvenlik konuları ile ilgili bilgi kazandırmak; öğrencilerin bilimsel bilgiye erişim ve bilimsel bilgiyi kullanma becerilerini geliştirmektir. Dersin uygulamasının temel amacı bilgisayar laboratuvarında öğrencilerin MS Office (Word, Excel, Powerpoint) programları kullanım becerilerini geliştirmek, çevrimiçi bilimsel kaynaklara erişim ve kullanım hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Öğrencilerin teknoloji yönetimi becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1.Bilişim teknolojilerini bilimsel bilgiye ulaşmada etkili olarak kullanır.
2.Bilişim teknolojilerini ve bilimsel bilgiyi kullanırken etik kuralları uygular.
3.Bilişim ile ilgili temel kavramları tanımlar.
4.Sağlık bilişimi teknolojilerini ve uygulamalarını tanımlar.
5.Dünyada ve Türkiye'de sağlık bilişimi konusundaki gelişmeleri karşılaştırır.
6.Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde e-sağlık uygulamalarının kullanımını açıklar.
7.Kronik hastalığı olan kişilerin izlenmesinde bilişim teknolojilerinin kullanımını ve katkısını açıklar.
8. İnterneti bilimsel kaynaklara erişmek için etkin olarak kullanır.
9. Temel Office programlarını iyi düzeyde kullanır.
10. Teknoloji yönetimi becerileri kazanır.


Dersin İçeriği

Bu ders bilişimde temel kavramlar, bilgi toplumuna geçiş, teknoloji yönetimi, bilgi okuryazarlığı unsurları, internet ve bilgisayar teknolojilerinin etkili kullanımı, kurumlarda kullanılan bilişim sistemleri, sağlık bakım sistemleri, e-sağlık uygulamaları, Türkiye’de sağlıkta dönüşümün tarihçesi, Sağlık Bakanlığı e-sağlık uygulamaları ve projeleri, sağlık hizmetlerinde kullanılan bilişim sistemleri, kronik hastalıklarda hasta takip sistemleri, hastane bilişim sistemleri, halk sağlığı bilişimi, sağlık kurumlarında bilgi yönetimi ve değişim yönetimi konularını, sağlık bilişiminde etik ve güvenlik ile ilgili uygulamaları kapsar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bilişimde Temel Kavramlar, Sağlık Bilişimi'ne Giriş
2) Bilişim Sistemleri ve Teknoloji yönetimi
3) Sağlık Sistemleri
4) E-Sağlık Tanımı ve Uygulama Alanları
5) Türkiye’de Sağlıkta Dönüşümün Tarihçesi Sağlık Bakanlığı E-Sağlık Uygulamaları Mendi, B., Mendi, O., Kronik Hastalıklarda Sağlık Bilişimi, İçinde: Kronik Hastalıklar ve Bakım (Editör Z. Durna, Editör Yardımcısı S. Akın), Nobel Tıp Kitabevleri, 2012, ISBN 978 975 420 909-9, s.545-558.
6) Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Bilişim Sistemleri Mendi, B., Mendi, O., Kronik Hastalıklarda Sağlık Bilişimi, İçinde: Kronik Hastalıklar ve Bakım (Editör Z. Durna, Editör Yardımcısı S. Akın), Nobel Tıp Kitabevleri, 2012, ISBN 978 975 420 909-9, s.545-558.
7) Hastane Bilişim Sistemleri Hastane web sitelerinin ve online hizmetlerinin incelenmesi
8) Mobil Sağlık Uygulamaları
9) Ara Sınav
10) Halk Sağlığı Bilişimi
11) Bilgi Yönetimine Giriş
12) Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Yönetimi
13) Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Yönetimi
14) Sağlık Hizmetlerinde Değişim Yönetimi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir. / Will be given weekly.
Diğer Kaynaklar: 1.Bellinger, G., Castro, D., Mills, E. Data, Information, Knowledge, and Wisdom, Systems Thinking, 2004.
2.Betz, F. Teknolojik Yenilik Yönetimi, Çev: Pınar Güren, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara, 2011.
3.Valacich, J., Schneider, C. Information Systems Today: Managing in the Digital World, Pearson, Fourth Edition, 2010.
4.Winter et al. Health Information Systems – Architectures and Strategies, Springer, London, 2011.
5.Mendi, B., Mendi, O., Kronik Hastalıklarda Sağlık Bilişimi, İçinde: Kronik Hastalıklar ve Bakım, Editör Z. Durna,Nobel Tıp Kitabevleri, 2012, ISBN 978 975 420 909-9, s.545-558.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 2 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Uygulama 25 2 50
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 2 20
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.