ENM4001 Technological Innovation and EntrepreneurshipBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM4001 Teknolojik İnovasyon Ve Girişimcilik Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ALPER CAMCI
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ALPER CAMCI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Teknolojik değişimlerin getirdiği fırsatlarla girişimcilik ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkinin anlaşılması günümüzde hayati bir öneme sahiptir. Bu ders öğrencilerin teknolojik yeniliklerin girişimcilik sürecinde oynadığı önemli rolü kavramalarına ve teknolojik yenilikleri kullanarak yeni teknoloji-temelli girişimlerin kurulması sürecini anlamalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Bu dersin amacı öğrencilere teknolojik yenilik ve teknoloji girişimciliği üzerine temel bilgileri vermek, girişimcilik sürecinin farklı aşamalarını anlamalarını ve girişimcilik faaliyeti ile teknolojik yenilik faaliyeti arasındaki ilişkileri keşfetmelerini sağlamaktır. Dönem boyunca, ilk olarak teknolojik değişimlerin doğası ve teknolojik yeniliklerin yaratılması üzerinde durulacak; ikinci olarak ise girişimcilik süreçlerine odaklanılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin aşağıda sıralanan kazanımları elde etmeleri beklenmektedir.
I. Teknolojik yenilikler ile birlikte ortaya çıkan girişimcilik fırsatları hakkında farkındalık geliştirmesi
II. Yenilik ve girişimcilik arasındaki ilişkinin ve teknolojik yeniliklerin girişimcilik sürecini nasıl etkilediği hakkında bilgi sahibi olması
III. Yeni teknoloji-temelli girişimlerin kurulma sürecini anlaması
IV. Girişimcilik fırsatlarının değerlendirilmesi konusunda yeterlilik sahibi olmak, fırsatların değeri konusunda net bir görüşe sahip olması
V. Girişimcilik sürecinin ana unsurlarını (örneğin etkin bir yönetim ekibinin kurulması, finansal kaynaklar başta olmak üzere kaynakların artırılması) anlaması
V. Yeni teknoloji temelli girişimleri büyüme süreçleri hakkında bilgi sahibi olması ve bu süreçlerini yönetme kabiliyetleri edinmesi

Dersin İçeriği

Teknolojik yenilik ve girişimciliğe giriş
Yenilik ve girişimcilik arasındaki ilişkiler
İş fikrinin girişimcilik fırsatına dönüştürülmesi
Girişimci stratejisi, rekabet stratejisi ve yenilik stratejisinin oluşturulması
İş modeli hazırlanması
İş planı hazırlanması
Girişimcilikte risk ve kazançlar
Ürün/hizmet tasarımı ve pazarlama planı
Kaynak bulma ve kaynak yönetimi
Girişimci ekibinin oluşturulması ve organizasyon
Operasyon yönetimi
Finansal planlama, sermaye kaynakları, yatırımcılar ile görüşmelerin yapılması ve pazarlık aşaması
Karlılık ve büyüme
Girişimci firmalarda başarıyı getiren faktörler

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ders için hazırlanan syllabus'ın üzerinden geçilmesi Teknolojik yenilik ve girişimciliğe giriş yapılması Yok
2) Girişimcilik ve Fırsatlar Ders kitabından Bölüm 1-2 nin okunması
3) Vizyon ve İş Modeli ve Planı Ders kitabından Bölüm 3 ve 6 nın okunması
4) Rekabetçi strateji ve Yenilik stratejileri Ders kitabından Bölüm 4-5'in okunması
5) Risk ve kazançlar/ Yaratıclık ve Ürün Geliştirme Ders kitabından Bölüm 7-8'in okunması
6) Pazarlama ve SAtış / Girişim Türleri Ders kitabında Bölüm 9-10'nun okunması.
7) Ders ve Grup Proje Değerlendirme Önceki bölümlerin tekrar gözden geçirilmesi
8) Ara sınav Ara sınav için hazırlık
9) Intellectual Property and new enterprise organization Ders kitabından Bölüm 11-12'ün okunması
10) Kaynakların edinilmesi ve organize edilmesi/Operasyonların yönetimi Ders kitabından Bölüm 13-14'ün okunması
11) Edinmeler ve Küresel Genişleme / Kar ve hasat Ders kitabından Bölüm 15-16'nın okunması
12) Finansal Plan / Sermaye kaynakları Ders kitabından Bölüm 17-18'in okunması
13) Anlaşma Sunumlar ve Görüşmeler / Yeni girişimci firmaları başarıya yönlendirme Ders kitabından Bölüm 19-20'nin okunması
14) Dönem sonu projelerinin sunumu Projelerin yazılı metinlerini hazırlanması proje sunumunun hazırlanması ve sunum yapılması

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Byers, T.H., Dorf, R.C. and Nelson A.J. (2010). Technology Ventures: From Idea to Enterprise, 3rd Edition, McGraw Hill, New York.
Diğer Kaynaklar: Timmon, J.A. (2009). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st century. McGraw-Hill Irwin New York.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 5
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 35
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Sunum / Seminer 1 1 1
Proje 1 25 25
Ara Sınavlar 1 12 12
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü 134

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.