ENM3004 Human Capital and LeadershipBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM3004 İnsan Sermayesi ve Liderlik Güz 3 0 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CİHANGİR GÜMÜŞTAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin insan kaynağının yönetimi, insanın şirkete yaptığı katkıların şirket performansına etkisi ve liderlik konuları hakkında öğrencilere temel bilgilerin verilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Derste teorik bilgilerin yanında konuyla bağlantılı ve gerçek örneklere dayanan vaka analizleri ve çalışmaları yapılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler
-Etkin insan kaynakları yönetiminin örgüt stratejileri ve performansına olan etkisini açıklar.
-İnsan Kaynakları planlaması ve eleman seçme ve yerleştirme fonksiyonlarını kavrar.
-Yaşam boyu öğrenmenin becerisinin önemi ve örgütlerde öğrenme ve gelişme faaliyetlerinin önemi hakkında farkındalık kazanır.
-Performans değerlendirme yöntemlerini ve performans değerlendirmenin önemini açıklar, bireysel ve takım performansının önemini kavrar.
-Ücret yönetimi ve ödüllendirmeyi etkileyen faktörleri ve farklı ücret yönetim sistemlerini açıklar.
-Kariyer yönetiminin çalışanlar ve örgüt için önemini kavrar, girişimcilik, değişim, yenilikçilik gibi kavramların kariyeri üzerindeki etkisini açıklar.
-Liderlik kavramı, yönetim, etik ve güç arasındaki farkları ve birbirleri arasındaki ilişkiyi bilir.
-Farklı liderlik yaklaşımlarını bilir ve birbirleriyle karşılaştırır.

Dersin İçeriği

Ders süresince, ilk olarak dünyada insan sermayesi ve liderlik ile ilgili yapılan güncel küresel araştırmalar paylaşılacak ve tartışılacaktır. Daha sonra insan sermayesi yönetimi/insan kaynakları yönetimi süreci ve bu sürecin örgütün stratejik hedeflerine etkisine değinilecektir. Daha sonra sırasıyla insan sermayesi yönetimi/insan kaynakları yönetimi fonksiyonları (planlama, seçme ve yerleştirme, performans ve ücret yönetimi, kariyer yönetimi) konuları tartışılacak ve bu fonksiyonları uluslararası şirketlerdeki uygulamaları açıklanacaktır. Ders kapsamında liderlik kavramı ve güç ile etkisi paylaşılacak ve geçmişten günümüze öne çıkan liderlik yaklaşımları tartışılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İnsan Sermayesine Giriş ve Trendler Yok
2) İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş Ders kitapları ve ders sunumları
3) İnsan Kaynakları Planlaması Ders kitapları ve ders sunumları
4) Seçme ve Yerleştirme Yönetimi Ders kitapları ve sunumlar
5) Eğitim ve Geliştirme Yönetimi Ders kitapları ve ders sunumları
6) Performans Yönetimi Ders kitapları ve ders sunumları
7) Ücret Yönetimi Ders kitapları ve ders sunumları
8) Ücret Yönetimi Ders kitapları ve sunumlar
9) Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ders kitapları ve ders sunumları
10) Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ders kitapları ve ders sunumları
11) Liderlikte Temel Kavramlar Ders kitapları ve ders sunumları
12) Temel Liderlik Yaklaşımları 1 Ders kitapları ve ders sunumları
13) Temel Liderlik Yaklaşımları 2 Ders kitapları ve ders sunumları
14) Liderlik Teorileri ve Genel Özet Ders kitapları ve ders sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Gary Dessler, Human Resource Management, Prentice Hall, 13th edition, 2013.
2. Peter G. Northouse, Leadership: Theory and Practice, 6th edition, 2013
Diğer Kaynaklar: Yok - N/A

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 30
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 70
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 70
Proje 11 33
Ara Sınavlar 6 18
Rapor Teslimi 1 2
Final 1 3
Toplam İş Yükü 168

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.