ENM1002 Economics for EngineersBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM1002 Mühendisler için Ekonomi Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. YAMAN ÖMER ERZURUMLU
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. YAMAN ÖMER ERZURUMLU
Dersin Amacı: Öğrencilere ekonominin eğlenceli dünyasını tanıtmak, temel teori ve pratik bilgileri kazandırmaktır. Öğrencileri temel ekonomi politik veri ve olayları yorumlama yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Ekonominin temel kavramları konusunda bilgi kazanılacaktır
2. Temel kavramları kullanarak pazar, arz, talep vb kavramların arkasında yatan dinamikler kavranacaktır.
3. Pazar çeşitleri ve bunların işleyiş şekilleri incelenecektir
4. Makroekoninin alanına giren GSMH, enflasyon vb kavramlar konusunda bilgi edinilecektir
5. Akademik olmayan ekonomi haberlerinin okunabilir anlayabilir ve yorumlayabilir düzeye gelinecektir.
6. Ekonomik verilerin hangi kaynaklardan toplanabileceği öğrenilecektir.

Dersin İçeriği

Mikroekonomi ve makroekonominin temel kavramları: Ekonominin temel sorusu; arz; talep; fiyat; müşteri davranışı; firma teorisi, pazar yapıları, GSMH ve bileşenleri; ekonomik büyüme kavramı; işsizlik; enflasyon; makroekonomik politika araçları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ekonominin kapsamı Makroekonomiye giriş Milli Hasıla ve Milli Gelirin Hesaplanması Ders kitabı
2) İşsizlik, Enflasyon ve Uzun vadeli büyüme Toplam Harcama ve Denge Ders kitabı
3) Para Arzı ve Merkez Bankası Sistemi Ders kitabı
4) Arz Talep Teorisi ve denge Faiz Oranı Ders kitabı
5) Ara Sınav 1
6) Uluslararası Ticaret, Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Koruma Ders kitabı
7) Açık ekonomi: Ödemeler Dengesi ve Kambiyo Ders kitabı
8) Kıtlık ve Tercihler Arz Talep ve Piyasa Dengesi Arz Talep Uygulamaları ve dinamikleri Ders Kitabı
9) Arz Talep Uygulamaları Esneklik Ders Kitabı
10) Ara Sınav 2
11) Hane Halkı Davranışı Tüketici Tercihi kavramları Üretim Döngüsü: Kar Maksimizasyonu yapan firmanın davranışı Ders Kitabı
12) Kısa Dönem Maliyet ve Çıktı Kararları Uzun Dönem Maliyet ve Çıktı Kararları Ders Kitabı
13) Girdi Talebi: Sermaye Piyasaları ve Yatırım Kararları Ders kitabı ve ders notları
14) Tam Rekabet, monopol ve oligopol piyasalar Ders kitabı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: MAIN TEXT : Case, Fair; Oster; Principles of Economics 11th ed. Pearson

SUPPLEMENTARY MATERIALS: Ekonomik Göstergeler ve İstatistikler Rehberi, Seçkin Yayıncılık AŞ, Beşinci Baskı, 2012.


Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 5
Ödev 8 % 25
Ara Sınavlar 2 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 2 24
Ödevler 14 4 56
Küçük Sınavlar 4 1 4
Ara Sınavlar 2 24 48
Final 1 24 24
Toplam İş Yükü 198

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.