ARC5422 Architecture and GlobalizationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
MİMARLIK (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ARC5422 Mimarlık ve Küreselleşme Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. AYŞE İREM KIRIŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, 1980’ler sonrasında ve günümüzde özgün bir mimarlık dili sergileyen ‘geç-Modern’ / ‘post-modern’ döneme yakından bakarak belirli temel konuları tartışmaya ve yoruma açmaktır. Ders, ‘Küreselleşme Çağı’nda geç 20. ve 21. yüzyıllara dair mimarlık ve mimarlık düşüncesi alanlarında üretilenleri, mekana ve yapılı çevreye ilişkin anlatım ve algı değişimini, örnekler ve mimarların, sosyolog ve düşünürlerin metinleri üzerinden inceler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Küresel çağ sanat ve mimarlığına, kentsel çevreye ilişkin ortak göstergelerin tanınması ve tanımlanması
II. Mimarlık, sanat ve tasarımda postmodernizme dair özelliklerin tartışılması
III. Dönemin mimarlık örneklerinin, yapıtlarının analiz edilmesi, yorumlanması
IV. Dönemin mimarlık üretiminde geçerli form, strüktür ve teknolojilerin tanınması
V. Mimarlık ve ilintili belirli temaların yorumlanması
VI. Yapılı çevrenin, sosyo-kültürel olguların temsili/anlatımı ile ilişkilendirilmesi, algılanması
VII. Mimarlığın metinler aracılığıyla incelenmesi
VIII. Metin okuma anlama, tartışma becerilerinin geliştirilmesi
IX. Ders kapsamındaki belirli bir konuda bilgi toplama, değerlendirme, hazırlama ve sunma yetisinin geliştirilmesi

Dersin İçeriği

Ders, 'Küreselleşme', 'Postmodernizm' ve mimarlığa ilişkin temaların, mimarlık ve sanat disiplinlerinde çoklu anlamların, anlatımcı form ve tekniklerin, küreselleşme çağına ait 'dil'in, mimar, sosyolog ve düşünürlerin metinlerinin okunması ve yorumlanması yoluyla 20. ve 21. yüzyıl mimarlığının, kentlerinin incelenmesi ve algılanması üzerinedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Post-Modern Mimarlık
3) Globalleşme ve Mimarlık
4) Globalleşen Dünya'dan Mimarlık Örnekleri
5) Globalleşen Dünya'dan Mimarlık Örnekleri
6) Globalleşen Dünya'dan Mimarlık Örnekleri
7) Globalleşen Dünya'dan Mimarlık Örnekleri
8) Ara Sınav
9) Arasınav değerlendirmesi ve Ödev Konularının Tartışılması
10) Globalleşmenin Gelişmekte olan Ülkelerdeki etkisi
11) Globalleşmenin Gelişmekte olan Ülkelerdeki etkisi
12) Globalleşmenin Türkiye'deki Mimarlık Ortamına Etkileri
13) Globalleşmenin Türkiye'deki Mimarlık Ortamına etkileri
14) Globalleşme ve İstanbul

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Bauman Zygmunt, Küreselleşme, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1999
Benovolo Leonardo, History of Modern Architecture, The MIT Press, 1977
Frampton Kenneth, Modern Architecture, A Critical History, Thames & Hudson, 1994
Jencks Charles, The Language of Modern Architecture, Academy Ed., 1991
Kostof Spiro, A History of Architecture
Pearman Hugh, Contemporary World Architecture, Phaidon, 1998
Steele James, Architecture Today
Tafuri Manfredo, Dal Co Francesco, Modern Architecture,Vol.1,2, Electra Editrice, Milan, 1976
Trachtenberg M., Hyman I., A History of Architecture from Pre-history to Postmodernism,
Abrams Inc., 1986
Zevi Bruno, The Modern Language of Architecture, Da Capo P., New York, 1994
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 20 240
Ödevler 1 3 3
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 288

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Lisans düzeyinde kazandığı kuramsal, kavramsal ve kılgısal bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
2) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmaları, bireysel olarak yürütebilir, gurup çalışmalarında görev ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olur.
3) Mimarlık alanında ya da ilgili disiplinlerle ilişkili olarak oluşturulacak uzmanlık düzeyindeki çalışmalarda yeni yaklaşımlar geliştirerek yeni bilgiler üretebilir.
4) Alanı ilgili bir tasarım problemine, eleştirel düşünme yöntemlerini kullanarak çözüm üretebilir.
5) Mimarlık tarihinde gerçekleşmiş olguların ya da çağdaş uygulamaların nedenlerinin kültürel, toplumsal, siyasal ya da fiziksel bileşenleri ile analiz ederek değerlendirebilir.
6) Alanı ile ilgili niteliksel ve niceliksel araştırma yapabilir.
7) Alanı ile ilgili yürüttüğü araştırma ya da tasarım önerisinin sonuçlarını yazılı, sözlü ya da diğer görsel medya araçlarını kullanarak sunabilir.
8) Yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
9) Mimarlık disiplininin, toplumsal sorumluluklarının, yasal, etik ve estetik değerlerinin bilincinde olur.