GEP1121 Tiyatroya GirişBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP1121 Tiyatroya Giriş Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. SERKAN ÜSTÜNER
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. SERKAN ÜSTÜNER
Opsiyonel Program Bileşenleri: none
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencileri tarihsel bir perspektiften bakarak dünya tiyatrosunun belli başlı akımlarıyla, üreticileriyle ve eserleriyle tanıştırmaktır. Antik Yunan’dan 18. yüzyıla değin tiyatronun dünya üzerindeki farklı çağlarda ve farklı kültürlerde geçirdiği değişim ve gelişim süreçleri, ele alınan dönemin toplumsal koşullarıyla paralel olarak incelenecek, böylece sanat ve toplum ilişkisi irdelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenci;
1- Tiyatro sanatını tanır, tarihsel sürecini öğrenir, dram sanatı hakkında bilgi sahibi olur.
2- Başta tiyatro olmak üzere sanatının toplum üzerindeki yansımasını ve etkisini değerlendirme yetisi kazanır.
3- Kültür ve Tiyatro arasındaki ilikiyi anlar ve analiz eder.

4- Farklı tiyatro türlerini, drama formlarını tanır, bu türleri
Dönemlerine göre değerlendirir, ve karşılaştırır.

5- Rejisör, dramaturg, aktör gibi tiyatro görevlilerini tanımlar, işlevselliklerini tartışır, sanat-sanatçı ilişkisini
Kurar.

6- Komedya, tragedya, fars, beden-dili, ses, diksiyon ,tirad gibi sahne sanatı terimlerini tanır, genel kültürünü geliştirir.

7- Çağdaş tiyatro algısını kavrar, tanımlar. Çağdaş tiyatro
Akımlarını , diğer akımlarla tarihsel süreçlerine göre
Karşılaştırır, değerlendirir. Analiz etme ve yorumlama yetisinin geliştirir.

8- Tiyatro oyunlarını/metinleri analiz etme yöntemlerini öğrenir ve tanır. Eleştirsel gözle düşünme, değerlendirme yetisi kazanır ve ya geliştirir.

Dersin İçeriği

Başlangıcından günümüze uzanan Tiyatro tarihi, tiyatro akımları, dram sanatının temel türleri, tiyatro terimleri, tiyatro tarihine yöne veren önemli yazarlar, yönetmenler ve tiyatro kuramcılarını incelemek, tiyatro oyunları izlemek ve değerlendirmek dersin içeriğini oluşturur.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tiyatro Nedir? Sanat ve Tiyatro. Tiyatro tanımı.
2) Tiyatronun Kaynağı ve Kökeni M.Ö 500’lü yıllarda yaşam ve sanat
3) Antik Medeniyetlerde Tiyatral Törenler/ Ayinler/ Kutlamalar Eski Mısır , ve Anadolu Medeniyetlerinde çok tanrılı dinler, Dini Törenler. “Osirisin Acı Çekme” oyunu
4) Antik Yunan Tiyatrosu Atina’da yaşam, Zeus / Apollon Törenleri ve Dionisos Şenlikleri
5) Tragedya ve Komedya Poetika / Aristotales , Sofokles, Euripides ve Aristophanes
6) Roma Dönemi Tiyatrosu Kolezyum, Gladyatörler ve Arena, Terentius, Plautus.
7) Temel Tiyatro Terimleri ve Dram Türleri Tiyatro Terminolojisi ve Komedi, Trajedi, Drama ve alt türler.
8) Ortaçağ Tiyatrosu / Temel Tiyatro Terimleri Kilise, Din ve Sanat, Esnaf loncaları, Oyun: Ademoğlu (everyman)
9) Rönesans ve Tiyatro İspanya, Fransa, İtalya- Mimari, Akımlar,Commedia Dell’arte, Lope De Vega, Moliere, Racine, Calderon,
10) Elizabeth Dönemi Tiyatrosu 16. yy’da edebiyat,İngiltere’de rönesans, Saray-Kilise,W.Shakespeare
11) Tiyatroda Akımlar / Bertolt Brecht ve Epik Tiyatro Klasikçilik, Romantizm, Naturalizm(doğalcılık) Simgecilik, Dışavurumculuk, Gerçekçilik / Üç Kuruşluk Opera / B. Brecht
12) Stanislavski, Çehov ve Moskova Sanat Tiyatrosu Stanislavski Metodu, Martı, Vişne Bahçesi , Vanya Dayı Anton Çehov
13) Çağdaş Tiyatro Anlayışı ve Çağdaş Yazarlar Absürd, Avant-garde, Underground , İn-yer-face tiyatro hareketleri.
14) Çağdaş Tiyatro Algısı ve Çağdaş Oyunlar
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Dünya Tiyatro Tarihi 1- 2 / Özdemir Nutku
Tiyatro Tarihi /Memet Fuat
Antik Yunan Tragedyaları / Sofokles, Eurupides
Poetika / Aristotales
Bütün Oyunları / Shakespeare, Brecht, Çehov
Dram Sanatı / Özdemir Nutku
Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi / Sevda Şener

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 5
Uygulama 3 % 5
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Arazi Çalışması 3 3 9
Sınıf Dışı Ders Çalışması 3 4 12
Ödevler 3 3 9
Ara Sınavlar 1 6 6
Final 1 12 12
Toplam İş Yükü 90

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5