EDT5006 Eğitim Teknolojisinde Proje YönetimiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EDT5006 Eğitim Teknolojisinde Proje Yönetimi Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ŞİRİN KARADENİZ ORAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Proje yönetimine ilişkin bilgi ve ilkeleri tanıtmak. Eğitimde BT kullanımına ilişkin projeleri Ms-Project programı kullanarak planlamak ve geliştirmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenciler;
o Proje yönetiminin amacını tanımlayabilecek,
o Planlama süreçlerini tanımlayabilecek,
o Proje yaşam döngüsünü açıklayabilecek,
o Proje yöneticisi ve ekibinin rollerini tanımlayabilecek,
o Projenin kapsamını tanımlayabilecek,
o Zaman yönetimini uygulabilecek,
o Ekip yönetimine ilişkin bilgi ve beceriler edinecek,
o Eğitimde BT kullanımına ilişkin bir projeyi Ms-Project programı kullanarak planlayabilecek ve geliştirebilecek.
o Eğitimde BT kullanımına ilişkin proje desteği veren kurumları tanıyacak,
o Grup ile çalışma becerilerini geliştirerek bir grupta üretken olarak çalışabilecek.

Dersin İçeriği

Program proje ilişkisi, projeye duyulan ihtiyaç, projelerin özellikleri, proje yönetimi, proje yönetimi özellikleri ve faydaları, proje yönetimi süreci, proje planlaması ve planlama aşamaları (Başlangıç, Planlama, Uygulama, Kontrol ve Kapanış), planlamanın önemi, kapsam, bütçe ve zaman planlaması ve dengesi, farklı planlama yaklaşımları, maliyet tahmin yöntemleri, farklı planlama araçları, proje sürecinde ekiplerin hazırlanması. Projenin planlaması ve yürütülmesinde kullanılan MS-Project programı, TUBITAK, AB, DÜNYA BANKASI, MEB, DPT gibi kurumlar ve özel sektör için eğitimde BT kullanımına ilişkin projelerin, proje planlama yaklaşımları dikkate alınarak MS-Project ile geliştirilmesi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Proje Yönetimine Giriş ve Girişimcilik
2) Proje Yönetim Süreç Grupları
3) Project Integration Management Proje sponsor raporu
4) Proje Kapsam Yönetimi Proje başlama toplantı raporu
5) Proje Zaman Yönetimi
6) Proje Zaman Yönetimi
7) Proje Maliyet Yönetimi Proje önerisi taslak raporu
8) Proje Maliyet Yönetimi
9) Ms-Project’e giriş
10) Ms-Project ile kapsam, zaman, ekip ve maliyet yönetimi
11) Ms-Project ile kapsam, zaman, ekip ve maliyet yönetimi
12) Ms-Project ile kapsam, zaman, ekip ve maliyet yönetimi
13) Projelerde Girişimcilik ve İnovasyon
14) Ms-project ile bir proje geliştirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: “Proje yönetimi bilgi birikimi kılavuzu (PMBOK kılavuzu) (2009). İstanbul : Proje Yönetim Mesleği İlkeleri Teknikleri ve Rotası Derneği (PMİ TR)”
Diğer Kaynaklar: “Schwalbe, K. (2007). Information Technology Project Management, 5.Edt, Canada: Thomson Course Technology..”

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 20
Sunum 2 % 20
Projeler 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 2 12 24
Proje 1 100 100
Ödevler 2 12 24
Toplam İş Yükü 190

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.