BVS1001 Bankacılığa ve Sigortacılığa GirişBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BVS1001 Bankacılığa ve Sigortacılığa Giriş Güz
Bahar
3 0 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. SERAP GÖKSU
Opsiyonel Program Bileşenleri: Program bileşenleri bulunmamaktadır.
Dersin Amacı: Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili temel bilgi altyapısını oluşturmak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Banka kavramını tanımlar.
2. Temel bankacılık kavramlarını,banka sistemlerini ve türlerini açıklayabilir.
3. Bankaların denetlenmesi ve ilgili kurumları açıklayabilir.
4. Risk kavramını açıklayabilir. Risk türlerini örnekleyebilir. Sigorta kavramını tanımlayabilir.
6. Temel sigortacılık kavramlarını ve sigorta sözleşmesinin özelliklerini açıklayabilir.
7. Sigorta sözleşmelerini, niteliklerine, konularına ve türlerine göre sınıflandırabilir
8. Sigortacılığın, ülke ekonomisi içindeki rolünü yorumlayabilir.


Dersin İçeriği

Bankacılığın dünyada ve ülkemizde tarihi gelişim süreci, Cumhuriyet dönemi Türk bankacılığı, Bankacılık sistemi, Banka türleri, Merkez Bankası ( TCMB) Bankaların denetlenmesi, Sigortanın tanımı, sigortanın fonksiyonları ve temel kavramlar,Sigortanın doğuşu, dünyada ve ülkemizde tarihi gelişim süreci
Sigorta sisteminin işleyişi, Sigorta aracıları, Sigorta sözleşmesinin kurulması ve sözleşme taraflarının yükümlülükleri, Ülkemizde ve dünyada sigorta sektörünün genel durumu, ekonomi içindeki yeri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bankacılığın dünyada ve ülkemizde tarihi gelişim süreci, Cumhuriyet dönemi Türk bankacılığı
2) Bankanın tanımı, temel sigortacılık kavramları
3) Bankacılık sistemi Banka türleri
4) Merkez Bankası ( TCMB) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
5) Bankaların denetlenmesi; Bankalar Birliği ( TBB ) - Katılım Bankaları Birliği ( TKBB )
6) Türk Bankacılık Sektörünün Temel Özellikleri ve Sektörün Sorunları
7) Bankacılık krizleri ve yeniden yapılanma dönemi.
8) Bankacılık ürünleri ve hizmetleri
9) Riskler ve türleri , risk yönetimi Sigortanın tanımı, sigortanın fonksiyonları ve temel kavramlar
10) Sigortanın doğuşu, dünyada ve ülkemizde tarihi gelişim süreci Sigorta sisteminin işleyişi
11) Sigortanın bölümlere ayrılması; Devlet eliyle yürütülen sigortalar ve özel sigorta teminat çeşitleri
12) Sigorta aracıları Sigorta fiyatının mal sigortalarında ve hayat sigortalarında tespiti, fiyatı etkileyen faktörler
13) Sigorta sözleşmesinin kurulması ve sözleşme taraflarının yükümlülükleri Muafiyet ve zamanaşımı
14) Ülkemizde ve dünyada sigorta sektörünün genel durumu, ekonomi içindeki yeri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Dr. Mehmet Takan, Dr. Melek Acar Boyacıoğlu, BANKACILIK-teori uygulama yöntem

Prof. Dr. Enver Alper Güvel- Av. Afitap Öndaş Güvel, SİGORTACILIK

Diğer Kaynaklar:
ŞENDOĞDU, A.ASLAN, Bankacılığa Giriş, Nobel Yayınları,MESTEK Seri No:54 Ankara,2006

KAYA, Feridun, Sigortacılık, Beta Basım Yayım , İstanbul, 2011

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 5
Sunum 1 % 5
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Sunum / Seminer 4 7 28
Ödevler 4 15 60
Küçük Sınavlar 1 3 3
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 178

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.