ADV3624 Advertising and Popular CultureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV3624 Reklam ve Popüler Kültür Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HANDE BİLSEL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste tüketim sosyolojisi ve reklam endüstrileri kapsamında popüler kültürün evrimi ortaya koyulacaktır. Öğrenciler tarihsel, eleştirel ve stratejik olarak farklı reklam söylemlerini karşılaştırmalı olarak inceleyecektir. Öğrenciler aynı zamanda reklamın ekonomik, toplumsal ve siyasi güçlerle olan ilişkisini keşfedecekler ve bu bağlamlarda çağdaş kültür içerisindeki farklı dinamikleri inceleme fırsatı bulacaklardır. Reklamın medya ekonomisi ve kapitalist kültür içerisindeki belirleyici işlevi bu derste reklamları üreten ve alımlayan kaynak ve hedefler açısından irdelenerek öğrencilerin reklamın hem ekonomik hem de yaratıcı güçlü ve etkili bir dinamik olarak nasıl çalıştığına dair farkındalıkları gelişecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Reklamcılık ve pazarlama iletişimi ışığında tüketim kültürünü şekillendiren tarihsel, toplumsal ve ekonomik dinamikleri keşfedeceksiniz;
2. Reklamcılığa dair farklı bakış açılarını değerlendirerek bunların birbirleriyle olan ilişkilerini, etkileşimşerini değerlendirebileceksiniz;
3. Tüketim kültürü kuramı çerçevesinde reklamcılığın gelişim sürecini keşfedeceksiniz;
5.Biçim, göstergebilim ve ideolojik çerçeveler üzerinden reklamları analiz ederek farklı bir analitik/eleştirel bakış açısı geliştireceksiniz;
6. Fragmantasyon, segmentasyon ve farklılaştırma tekniklerinin özüne inerek reklam izleyicisinin nasıl yönlendirildiğini analiz edebileceksiniz;
7. Reklam ajanslarının işleyiş ve organizayonel yapısına dair ayrıntılı bilgi sahibi olacaksınız;
8. Yaratıcılık ve sanatın reklam üretimi aşamasındaki rollerine ilişkin bilgi sahibi olacaksınız;
9.Tüketim kültürünün farklı yönleri hakkında bilgi edinerek tüketicinin güçlenmesi, tüketici etkileşimi, yorumlayan tüketici ve tüketici direnişi gibi konularda derinlik kazanacaksınız;
10. Bir konuyu derinlemesine araştırıp, analiz yöntemlerini kullanarak araştırma yapabilecek ve bunu sunma yetisi kazanacaksınız.

Dersin İçeriği

Hafta 1: Oryantasyon: Ders programı ve içeriği aktarımı , Beklentiler
Hafta 2: Neden reklam eğitimi? Toplumun ve tüketim kültürünün şekilllenmesinde reklamın rolünün genel olarak tartışılması
Hafta 3: Reklam tarihi: Bağlamlar, dönüşümler ve süreklilik
Hafta 4: Reklam incelemesi: Biçim, göstergebilim ve ideoloji
Hafta 5: Reklam, kapitalizm ve ideoloji ,Tüketim kültürü ve büyülü sistem , Kapitalizmin pazarlanması
Hafta 6: Reklam metaları ve meta fetişizmi, Metanın yaşam döngüsü
Hafta 7: 1.Ara Sınav
Hafta 8. Satılığa çıkarılmış izleyiciler: Rakamsallaştırma, segmentasyon ve kişiselleştirme , Gösterişçi tüketim , Nişleştirmeden kişiselleştirmeye doğru
Hafta 9: Reklam ajansları: Organizasyon, ajans ve içsel çelişkiler Bir kaos biçimi olarak ajansçılık
Hafta 10: Sanat olarak reklam: Yaratıcılıktan eleştirelliğe, Dünyayı değiştiren reklamcılık, Sanat olarak reklamın sıkıntıları
Hafta 11: Ödev Sunumları
Hafta 12: Güçlenen tüketici: Etkileşim, yorum ve direniş ,Tüketici reklamdan ne alıyor?, Online olarak etkin tüketici , Reklam karşıtı aktivizm
Hafta 13: Reklamın politikası: Kapitalizm, direniş ve liberalizm
Reklamın gücü
Hafta 14: Konu tekrarları ve finale yönelik genel tartışmalar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yaşam içerisindeki anlatıların oluşumunda Mit ve Arketiplerin İşlevi Bugünün bireyinin oluşum süreci: Anlatıdaki Kahraman Okuma: Joseph Campbell, “Myth and Society”, The Hero with a Thousand Faces, Princeton/Bollingen, NY, 1973, s 381-391
2) Ekonomi ve gençlik pazarı Teknolojideki değişim Tüketim biçimlerimizin şekil değiştirmesi Okuma: George Ritzer, “The Revolution in Consumption and the Larger Society”, Enchanting a Disenchanted World, Pine Forge, London, 2010, a 23-45
3) Kültür ve ekonomi arasındaki ilişki Bir dönüştürücü kurum olarak reklamcılık Reklam pratiği ve yeni "kültür ekonomisi" Okuma: Liz McFall, “The Hybridization of culture and economy”, Advertising: A Cultural Economy, Sage, London, 2004, s 61-88
4) Küreselleşmenin Tarihi Çok uluslu şirketin yükselişi "İyi Yaşam"ın yayılan imgeleri Reklam ve Kültür Ödev teslimi Okuma: Katherine Toland Frith & Barbara Mueller, “Advertising and Culture”, Advertising and Societies, Lang, NY, 2007, s 1-54
5) Tüketimin politik ideolojisi İfade biçimlerinin ticarileşmesi Tüketim ve Toplumsal Değişim Okuma: Stuart Ewen, “The Political Ideology of Consumption”,Captains of Consciousness, Basic Books, NY, 2001, s 51-109
6) Özelleştirmeye doğru yapılan hamle: Pazar Bölümlendirmesi Reklamcılık ve anlam mevzilleri Cinsiyet ve reklam Pazarın kodları ve meta fetişismi Okuma: Sut Jhally, “The Codes of Audience”, The Codes of Advertising, Routledge, London, 1990, s 122-172
7) Vize sınavı İlk altı haftanın kapsadığı okumalar, tartışmalar ve derste değinilen noktalar tekrar edilmelidir.
8) Reklamın toplumsal ve örtük etkileri Etki modeli Kültür Bozumu Peki bunlar "neden" satıyor? Okuma: Marcel Danesi, “Advertising and Society”, Why It Sells, Rowman&Littlefield, Lanham, 2008, s 175-194
9) Genelgeçer reklamın sınırlarının test edilmesi: Benetton Örneği Okuma: Pasi Falk, “The Benetton-Toscani Effect”, Buy This Book, Routledge, NY, 1997, s 64- 83
10) Meta Brikolajı Demin pazarından örnekler Fotografik Hiper Gerçeklik Levi’s ve Kurumsal Brikolaj Sanatı Okuma: Robert Goldman, “Levi’s 501s and the Knowing Wink: Commodity Bricolage”, Reading Ads Socially, Routledge, NY, 2000, s 173-201
11) Sunumlar Öğrenci dersin hocasının kendisine vereceği bir konu üzerinde derinlemesine bir araştırma yürüterek sınıfta sunacağı bir çalışma hazırlayacaktır.
12) Sunumlar Öğrenci dersin hocasının kendisine vereceği bir konu üzerinde derinlemesine bir araştırma yürüterek sınıfta sunacağı bir çalışma hazırlayacaktır.
13) Sunumlar Öğrenci dersin hocasının kendisine vereceği bir konu üzerinde derinlemesine bir araştırma yürüterek sınıfta sunacağı bir çalışma hazırlayacaktır.
14) Sunumlar Öğrenci dersin hocasının kendisine vereceği bir konu üzerinde derinlemesine bir araştırma yürüterek sınıfta sunacağı bir çalışma hazırlayacaktır.
15) Sunumlar Öğrenci dersin hocasının kendisine vereceği bir konu üzerinde derinlemesine bir araştırma yürüterek sınıfta sunacağı bir çalışma hazırlayacaktır.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Nicholas Holm, Advertising and Consumer Society: A critical Introduction (2017), Palgrave,London.

Diğer Kaynaklar: Adbusters
AdFlip.com.
Advertising Bibliographies
Commercial Closet
False Advertising
Media Awareness Network
Zap a Vision
AdCritic

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Ödev 1 % 20
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 12 3 36
Sınıf Dışı Ders Çalışması 17 3 51
Sunum / Seminer 2 5 10
Ödevler 3 5 15
Ara Sınavlar 1 7 7
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 129

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.