FTV3966 Special Topics in TV and Media IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTV3966 TV ve Medya Çalışmalarında Seçme Konular II Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ELENI VARMAZI
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ELENI VARMAZI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders güncel sinema ve medya çalışmalarındaki anahtar kavramları, metinleri ve tartışmaları keşfetmek üzerine kurulmuştur.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Medya ve sinema çalışmlarının temel terminolojisine sahip olur.
2. Sinema ve medya ürünlerini geçerli terminoloji ile analiz edebilir.
3. Sinema ve medyadaki ana akımları ve teorileri bilir.
4. Filmler ve medya ürünleri üzerine akademik dilde ve terminolojide sunumlar yapabilme becerisine sahip olur.

Dersin İçeriği

Dersin ana merkezinde sinema çalışmaları ve medya çalışmalarında yer alan disiplinleri ve tamamlayıcı süre gelen tartışmalarını ele almak yer alır. Bunlar arasında filmi bir sanat olarak, ya da bir kültür ürünü olarak ya da endüstri olarak ele almak, klasik film teorileri ve film eleştirmenliği, feminist film kuramı gibi temel konular yer almaktadır. Tüm bu temel tartışmaların medya ve sinema ile ilişkili diğer disiplinlerle ilşkilendirilmesi de dersin içeriğinde yer alır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Hareket, animasyon, sanat sineması, auteur kuramı, Siyahi sinema, Bollywood, İngiliz Yeni dalga hareketi
2) Sinema Novo, Sinema Verite, Klasik Hollywood Sineması, komedi, kült sinema, diegesis, Dogma akımı
3) Etnografik film, Avrupa Sineması, Dışavurumculuk, Fantastik filmler, Feminist film kuramı, Kara film, Fransız Şiirsel Gerçekçilik
4) Gangster filmleri, Janra teorisi, Korku sineması, Tarihi filmler, özdeşleşme, bağımsız sinema, İtalyan Yeni Gerçekçilik
5) Melodram, yöntem oyunculuk, müzikal, mitler, anlatı yapısı
6) Paralel sekanslar, plot, öykü, psikanaliz ve kuir sinema
7) Psikanalitik film kuramı (devam) sunumlar
8) Gerçekçilik, temsil, çözüm ve yol filmleri
9) Bilimkurgu, Skopofili, Semiyotik, Sovyet sineması ve montaj
10) Mekansal ve zamansal devamlılık, yıldız ve yıldız sistemi, yapısalcılık, yapısalcılık sonrası akımlar, öznel kamera, sürrealizm
11) Üçüncü Sinema, 3d sinema, geçiş, yolculuk
12) Yeraltı sineması, vampir filmleri, farklılıklar, şiddet ve sansür
13) Savaş filmleri, westernler, dünya sineması ve üçüncü dünya sineması
14) Sınıf içi film analizler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: 1.Hayward, Susan, Cinema Studies, The Key concepts, Routledge, London and New York, 2013

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Küçük Sınavlar 3 % 30
Sunum 1 % 20
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 3 36
Sunum / Seminer 1 2 2
Ödevler 2 8 16
Küçük Sınavlar 3 9 27
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 133

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Enerji Sistemleri Mühendisliğini ilgilendiren problemlerde disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olma.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma.
11) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahip olma.