KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)


Program Tanımı

Ulaştırma mühendisliği problemlerinin tanımlanması,formüle edilmesi ve çözülmesi, problemin çözümü için en uygun analiz ve modelleme metodunun seçilerek uygulanması. Ulaştırma mühendisliği ve kentsel sistemlerin yönetimi konularında gerekli bilgi altyapısının oluşturulması ve teorik ve pratik bilgilerin ulaştırma problemlerinin çözümünde nasıl kullanılacağının aktarılması.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ) alanında LİSANS derecesi (Bachelor of Master Degree) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Bu program, LİSANSÜSTÜ seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

Kabul Koşulları

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, ALES sayısal puanının en az 55 olması.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

120 AKTS kredisi alarak 7 farklı dersi, semineri, lisansüstü tez araştırması ve lisansüstü tezi 4 yarıyılda başarıyla tamamlayan; 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını elde eden; Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrencilere Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi tezli yüksek lisans derecesi verilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Diğer üniversitelerden gelen transfer öğrencilerinin öncel eğitimleri Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliklerine göre ve İntibak Komisyonu’nun koordinasyonunda tanınır.

Mezunların Mesleki Profili

Kamu,özel sektör, özellikle belediyelerin ulaştırma ve şehircilik birimlerinde çalışanlar.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler.

Program Kazanımları

1 Ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek.
2 Ulaştırma içerikli mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak.
3 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahiptir; gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek.
4 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek.
5 Mühendislik problemlerini kurgulamak, çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamak.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek.
7 Çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak; bir yabancı dili anlama, okuma ve yazmayı en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
8 Teknoloji uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlamak. Teknoloji alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını listelemek.
9 Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
10 Teknoloji alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek ve uygulamak.
11 Tanımlanmış teknoloji problemlerini çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemleri uygulamak.
12 Modelleme ve deneysel araştırmaları uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek.

Ders & Program Kazanımları Matrisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Program Kazanımları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dersler
ISM5101 Araştırma Yöntemleri ve Etik
KSU5112 Kent İçi Ulaştırma Sistemleri 4 4 4
KSU5217 Ulaştırma Yatırımlarının Değerlendirilmesi 5 4 4
KSU5330 Ulaşım Altyapıları Proje Yönetimi 4 4 4
KSU5887 Seminer 5 5 5
KSU5888-1 Yüksek Lisans Tezi 5 5 5
KSU5888-2 Yüksek Lisans Tezi 5 5 5
Departmental Elective
EM5203 İstatistik Veri analizi & Karar Alma
ISM5112 Mühendislikte Proje Yönetimi
ISM5490 Yöneylem Araştırması
KSU5111 Ulaştırma Mühendisliği ve Planlamasına Giriş
KSU5112 Kent İçi Ulaştırma Sistemleri
KSU5113 Kentsel Peyzaj Tasarımı
KSU5114 Şehirsel Sistemler
KSU5115 Kentsel Lojistik
KSU5116 Liman ve Terminal İşletmeciliği
KSU5117 Kentsel Seyahat Talebi Modellemesi
KSU5118 Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları
KSU5119 Kamusal Alan ve Erişilebilirlik
KSU5121 Ulaştırma Sistemleri Analizi
KSU5122 Metropoliten Kentlerde Mekansal ve Sosyal Dinamikler
KSU5123 Karayolu Ulaşım Ağlarında Tünel Sistemleri
KSU5125 Peyzaj Mimarlığı
KSU5126 Açık Alanların Yönetimi
KSU5127 Park Dönüşüm Politikaları
KSU5211 Kamu Altyapı Projelerinin Yönetimi
KSU5212 Arazi Kullanım Etiği ve Yönetimi
KSU5213 3 Boyutlu Modelleme ve Lazer Tarama Teknikleri
KSU5214 Malzeme Bilimi
KSU5215 İntermodal Taşımacılık
KSU5216 Şehirsel Mekan-Tasarım ve Estetiği
KSU5217 Ulaştırma Yatırımlarının Değerlendirilmesi
KSU5218 Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (PLC)
KSU5221 Kent Morfolojisi
KSU5301 Trafik Yönetimi ve Kontrolü
KSU5302 Akıllı Ulaştırma Sistemleri
KSU5304 Ulaştırma Ekonomisi
KSU5305 Ulaştırma-I
KSU5306 Ulaştırma-II
KSU5307 Afet ve Acil Durum Yönetimi
KSU5308 Metropoliten Yönetimler
KSU5309 Kentsel Hukuk
KSU5310 Kent ve Kentleşme
KSU5311 Atık Yönetimi
KSU5312 Ulaştırmanın Çevresel Etkileri
KSU5313 Güvenli Kentiçi Yol Tasarımı
KSU5314 Karayolu Kapasite Analizi
KSU5315 Kentiçi Yol Üstyapı Yönetim Sistemleri
KSU5316 Trafik Simülasyonu ve Mikrosimülasyon
KSU5317 Demiryolu Üstyapı Hesaplamaları
KSU5318 Demiryolu Üstyapı Elemanları ve Bakım Esasları
KSU5319 Modern Toplu Taşıt Teknolojileri
KSU5320 Ulaşım Eksenli Kentsel Dönüşüm Politika. ve Uyg.
KSU5321 Arazi Kullanımı - Ulaşım Modelleri ve Politikaları
KSU5322 Karşılaştırmalı Kentsel Siyaset
KSU5323 Kentiçi Raylı Sistemin Özellikleri
KSU5326 Yaşanabilir Kentlerde Ulaş. Sis. İşlet. ve Yönet.
KSU5327 Akıllı Ulaşım Sistemleri Projeleri için Sistem Mühendisliği
KSU5328 Metropoliten Alanlarda Kentsel Yapı ve Ulaş. Davr.
KSU5329 Kent İşletmeciliği
KSU5330 Ulaşım Altyapıları Proje Yönetimi
KSU5331 Bilgisayarlı Çarpışma Simülasyonu
KSU5332 Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Sektörü İlişkisi
KSU5333 Kentsel Aydınlatma Sistemleri
KSU5335 Yol Kenarı Güvenliği Dizaynı ve Uygulaması
KSU5336 AB Ulaşım Ağlarında Tünellerin Güvenlik Gereksinimleri ve İşletme Yönetimi
KSU5337 Kentsel Çalışmalarda Bilimsel Araştırma Yöntemleri
KSU5338 Ulaşım Tesislerinde Risk Analizi
KSU5339 Kent Merkezlerinin Planlama İlkeleri
KSU5340 Toplu Taşımacılık Yönetimi
KSU5341 Yolcu Taşımacılığında Müşteri İlişkileri Yönetimi
KSU5342 Mühendislikte Proje Hazırlama ve Değerlendirme Esasları
KSU5412 Kent Ekonomisi ve Finans Yönetimi
KSU5413 Gelişmiş Ülkelerde Ulaştırma Politikaları ve Sonuçları
KSU5414 Kentsel Bilişimin Teknolojik Altyapısı
KSU5415 Gayrimenkul Geliştirme: Yatırım ve Analiz Süreçleri
KSU5416 Kentsel Altyapı Yönetimi
KSU5417 Yol Emniyet Mühendisliği
KSU5418 İstanbul Gayrimenkul Pazarı
KSU5419 Raylı Sistemler
KSU5420 Deneysel Mekanik ve Demiryolu Araçlarında Uygulamalar
KSU5421 Raylı Sistemlerin Mekaniği
KSU5423 Raylı Sistem Araçlarında Titreşim ve Gürültü Kontrolü
KSU5424 Raylı Ulaşım Cer Sistemleri
PIH5008 Halkla İlişkiler ve İtibar Yönetimi
PIH5103 Halkla İlişkilerde Örnek Olaylar
YIS5604 İş Sağlığı ve Güvenliği
YIS5625 İmar ve Belediye Mevzuatı
GE-Elective

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
KSU5112 Kent İçi Ulaştırma Sistemleri 3 0 3 8
Departmental Elective 3 8
Departmental Elective 3 8
Departmental Elective 3 6
Toplam 30
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
ISM5101 Araştırma Yöntemleri ve Etik 1 0 1 2
KSU5217 Ulaştırma Yatırımlarının Değerlendirilmesi 3 0 3 8
KSU5330 Ulaşım Altyapıları Proje Yönetimi 3 0 3 8
KSU5887 Seminer 0 0 0 10
Departmental Elective 3 8
Toplam 36
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
KSU5888-1 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 20
Toplam 20
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Teorik Pratik Kredi AKTS
KSU5888-2 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam 30

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)


KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ) - FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ