MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
MCH5001 Doğrusal Sistem Teorisi Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: En
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA EREN YILDIRIM
Dersin Amacı: Öğrencilere, doğrusal sistemler ağırlıklı olmak üzere, ileri düzeyde sistem teorisi kavramları kazandırmak

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrencilerin,
- dinamik sistemleri birer matematiksel nesne olarak tanımlayabilmeleri,
- doğrusallık ve zamanla-değişmememe kavramlarını özümseme,
doğrusal, zamanla değişmeyen (DZD) sistemlerin zaman ve frekans bölgesi gösterimlerini ilişkilendirebilmeleri,
- DZD sistemlerin belli girişlere olan tepkelerini belirleyebilmeleri,
- denetlenebilirlik ve gözlenebilirlik kavramlarını anlamaları
beklenmektedir.

Dersin İçeriği

Dinamik sistem gösterimi. Sürekli-zaman sistemlerinin durum uzayı gösterimi: Durum denklemlerinin çözümü, dürtü tepkesi, konvolüsyon integrali. Ayrık-zaman sistemlerinin durum uzayı gösterimi: Durum denklemlerinin çözümü, dürtü tepkesi, konvolüsyon toplamı. Otonom sistemlerde çözüm modları. Transfer fonksiyonu. Denetlenebilirlik ve durum geribeslemesi. Gözlenebilirlik ve gözetleç tasarımı. Dinamik çıkış geribeslemesi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dinamik sistem gösterimi. Durum kavramı. Nedensellik.
2) Sonlu durumlu, sonlu boyutlu ve sonsuz boyutlu sistemler. Doğrusallık, zamanla değişmezlik.
3) Sürekli-zaman sistemlerinin durum-uzayı gösterimi. Durum geçiş matrisi.
4) Doğrusal, zamanla değişmeyen sürekli-zaman sistemlerinin durum-uzayı gösterimi: Dürtü tepkesi, transfer fonksiyonu.
5) Doğrusal, zamanla değişmeyen sürekli-zaman sistemlerin çözümlerinin modlarına ayrıştırılması.
6) Ayrık-zamanlı sistemler.
7) Örneklenmiş veri sistemleri.
8) Tekrar ve dönem arası sınavı.
9) Denetlenebilirlik. Başlangıç koşullarını belirleme.
10) Gözlenebilirlik. Başlangıç durumunu hesaplama.
11) Kanonik ayrıştırma. Denetlenebilir ve gözlenemez alt-uzayların ayrılması.
12) Durum geribeslemesi ile özdeğer atanması.
13) Gözetleç tasarımı.
14) Dinamik çıkış geribeslemesi ile kutup atanması.

Kaynaklar

Ders Notları: - W.L. Brogan, Modern Control Theory, Prentice Hall
Diğer Kaynaklar: - C-T. Chen, Linear System Theory and Design, HRW

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam % 0
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Arazi Çalışması % 0
Derse Özgü Staj % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev 5 % 25
Sunum % 0
Projeler % 0
Seminer % 0
Ara Sınavlar 1 % 25
Ara Juri % 0
Final 1 % 50
Rapor Teslimi % 0
Juri % 0
Bütünleme % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 9 135
Sunum / Seminer 0 0 0
Proje 0 0 0
Ödevler 5 5 25
Küçük Sınavlar 0 0 0
Ara Juri 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Rapor Teslimi 0
Juri 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 208

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mekatronik Mühendisliği konularında bilimsel araştırma yapma; bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerilerini ve akademik altyapısını kazanır.
2) Mekatronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern yöntem ve teknikleri seçer uygular ve geliştirir.
3) Mekatronik sistem, bileşen ve süreçlerin tasarımında yeni ve özgün fikir, yöntem ve çözümler geliştirir.
4) Deney tasarlama, veri toplama, deney sonuçlarını analiz etme, raporlama ve uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
5) Bireysel ve ekip çalışması yapabilme, ekip üyeleriyle etkin iletişim ve yardımlaşma ve disiplinler arası çalışma yapabilme becerilerini kazanır.
6) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisini; teknik yenilikleri ve terminolojiyi takip edebilecek düzeyde İngilizce dil bilgisini kazanır.
7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme ve aktarabilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
8) Evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
9) İş hayatına yönelik proje organizasyonu ve yönetimi ve hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanır.
10) Evrensel ve toplumsal boyutlarda mekatronik mühendisliği uygulamalarının sağlık, çevre, güvenlik ve hukuksal etkileri üzerinde farkındalık kazanır.