ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
EEE5012 Mühendislikte Sayısal Yöntemler Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: En
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ZAFER İŞCAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA EREN YILDIRIM
Dersin Amacı: Mühendislik öğrencilerine sayısal yöntemleri öğretmek

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Doğrusal cebirsel denklem sistemlerini anlamak
2. İnterpolasyon ve eğri uydurmayı öğrenmek
3. Denklem köklerini bulma yöntemlerini öğrenmek
4. Sayısal türev alma yöntemlerini öğrenmek
5. Sayısal integral alma yöntemlerini öğrenmek
6. Sayısal problemleri yazılım kullanarak çözmek


Dersin İçeriği

Doğrusal cebirsel denklem sistemleri, interpolasyon ve eğri uydurma, denklem köklerini bulma, sayısal türev alma, sayısal integral alma, sayısal problemleri yazılım kullanarak çözmek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Mühendislikte Sayısal Yöntemlere Giriş
2) Programlamaya giriş
3) Doğrusal Cebirsel Denklem Sistemleri: Gauss Yok Etme Yöntemi
4) Doğrusal Cebirsel Denklem Sistemleri: LU Ayrıştırma Yöntemi
5) Doğrusal Cebirsel Denklem Sistemleri: Matris tersi
6) İnterpolasyon
7) Eğri Uydurma
8) Denklem Köklerini Bulma
9) Sayısal Türev Alma
10) Sayısal İntegral Alma
11) Başlangıç Değerli Problemler
12) Sınır Değer Problemleri
13) Simetrik Matris Özdeğer Problemleri
14) Optimizasyona Giriş

Kaynaklar

Ders Notları: Jaan Kiusalaas, Numerical Methods in Engineering with Python 3, 3rd Edition
Diğer Kaynaklar: 1. Steven C. Chapra, Applied Numerical Methods with MATLAB® for Engineers and Scientists, Fourth Edition.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 0 % 0
Laboratuar 0 % 0
Uygulama 0 % 0
Arazi Çalışması 0 % 0
Derse Özgü Staj 0 % 0
Küçük Sınavlar 0 % 0
Ödev 1 % 20
Sunum 1 % 20
Projeler 0 % 0
Seminer 0 % 0
Ara Sınavlar 1 % 20
Ara Juri % 0
Final 1 % 40
Rapor Teslimi % 0
Juri % 0
Bütünleme % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Sunum / Seminer 1 30 30
Proje 0 0 0
Ödevler 1 30 30
Küçük Sınavlar 0 0 0
Ara Juri 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Rapor Teslimi 0 0 0
Juri 0 0 0
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü 202

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, temel bilimler ve mühendislikle ilgili diğer temel konularda yeterli seviyede teorik bilgiye sahip olmak ve bu bilgileri enerji sistemleri mühendisliği alanında kullanabilmek.
2) Enerji sistemleri mühendisliği ile ilgili problemleri, olabilecek en gelişmiş ve güncel yöntem, teknik ve ekipmanları kullanarak tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek.
3) Tasarım gerçekleştirebilme, benzetişim ve deney kurabilme, veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve sonuçları yorumlayabilme yetisine sahip olmak.
4) Bilgiye ulaşabilme, araştırma yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetisine sahip olmak.
5) Yaşam boyu öğrenmeye eğilim ve yatkınlık gösterme ve bu hususta yetkinlik sahibi olmak.
6) Kendisi, meslektaşları ve işverenleri için sorumluluk alabilme ve pratikte karşılaşılabilen öngörülemeyen karmaşık problemleri tek başına veya bir grup içerisinde çözebilme yetisine sahip olmak.
7) Profesyonel ve etik sorumluluk konusunda bir anlayış geliştirmek.
8) Mühendislik matematiği ve mühendislik bilimleri temellerini enerji dönüşümü alanına uygulayabilme yetisi geliştirmek.
9) Sürdürülebilir mühendislik çözümlerinin uygulanması konusundaki zorunluluklar hakkında anlayış geliştirmek.
10) Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sıhhi ve güvenlikle ilgili etmenleri, üretilebilirliği ve sürdürülebilirliği göz önüne alarak arzu edilen niteliklere sahip bir sistem, parça veya süreç tasarımı gerçekleştirebilme yetisine sahip olmak.
11) Bir tez veya proje çalışmasının her türlü (literatür tarama, yöntem geliştirme ve uygulama, sonuçları sınıflandırma ve yorumlama, vb.) aşamasını gerçekleştirebilme