ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ESE5502 Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: En
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CANAN ACAR
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi CANAN ACAR
Dersin Amacı: Dersin amacı öğrencilere sürdürülebilirlik tanımının içinde barındırdığı farklı kavramları ve bunların arasındaki çelişen hedefleri göstermek, teknoloji ve teknolojiye bağımlı enerji politika seçeneklerini anlatmak ve değişik çözümler üretebilmek için bir değerlendirme çerçevesi sunmaktır. Bu amaca yönelik olarak ders içinde konvansiyonel ve yeni ve yenilenebilir enerji kaynakaları ile bugün'ün ve yarının teknolojileri üstün ve zayıf yönleriyle ele alınır, ekonomik yönden incelenir ve giderek artan regulasyonlar bazında ne derece uyumlu oldukları anlatılır.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I.Sürdürülebilirlik kavramının hangi ayaklar üzerinde durduğunu ve bunlardan biri olan enerji'nin önemini kavrar.
II. Değişik enerji kaynakları arasındaki farkları sürdürülebilirlik açısından ayırd eder.
III. Enerji üretimi ve tüketiminin yerel, bölgesel ve küresel etkilerini kavrar.
IV. Enerji ile ekonominin diğer sektörleri arasındaki ilişkileri bilir.
V. Çeşitli "sürdürülebilirlik indeksleri ve göstergeleri'ni anlar.
VI. Değişik fosil yakıtların insan yaşamındaki yerini bilir.
VII. Fosil yakıtların arama/sondaj/çıkarma aşamasından son tüketiciye gelene kadar geçtiği tüm evrelerde ortaya çıkan sorun ve sorunsalları bilir.
VIII. Fosil yakıtların çevre etkilerini anlar ve analiz eder.
IX. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının her birinin özelliklerini ayırd edip insan yaşamı üzerindeki rolünü bilir.
X. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ait problematiklerin bilincindedir.
XI.Yasa ve yönetmeliklerin ve politika kararlarının sürdürülebilir enerji üzerindeki rolünü kavrar.

Dersin İçeriği

Enerji tüketiminin sürdürülebilirlik, doğal kaynak kısıtları, teknolojik performance, çevre etkileri ve ekonomi bakış açılarından ele alınması. Nükleer, solar, rüzgar, jotermal ve hidrolik enerji türlerinin ekonomik, teknik ve çevresel özelliklerinin incelenmesi,Ekonomik gelişme ile enerji tüketimi, mevcut ve geleceğin teknolojileri arasındaki ilişkiler

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Sürdürülebilir Enerji
2) Enerji Kaynakları ve sürdürülebilirlik
3) Ödev Sunumları: Kişisel enerji tüketimi ve azaltma yolları Ödev 1
4) Enerji Üretim ve Tüketiminin Çevre Üzerinde Yerel, Bölgesel ve Küresel Etkileri
5) Surdurulebilirlik ve ekonomi
6) Enerji sistemleri için sürdürülebilirlik ölçütleri
7) Ödev 2 sunumları Ödev 2
8) Fosil yakıtlar ve fosil enerji
9) Konuların gözden gecirilmesi.
10) Fosil yakıtlar ve fosil yakıtlardan elde edilen enerjinin çevresel etkileri
11) Nükleer Enerji
12) ÖDEV 3 SUNUMLARI
13) Sürdürülebilirlik çerçevesinde yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının rolü
14) Sürdürülebilir enerji sistemlerinin karmaşıklık düzeyi
15) Final sınavına hazırlık: önemli kavramların gözden geçirilmesi
16) Final sınavına hazırlık: nümerik problem çözümleri

Kaynaklar

Ders Notları: Ders notları/pp sunumları Referans kitap: J. W. Tester, E. M. Drake, M. W. Golay, M. J. Driscoll, and W. A. Peters ,“Sustainable Energy- Choosing Among Options”,1995 Lecture Notes and pp presentations Reference(s): J. W. Tester, E. M. Drake, M. W. Golay, M. J. Driscoll, and W. A. Peters ,“Sustainable Energy- Choosing Among Options”,1995
Diğer Kaynaklar: Makaleler ders sırasında bildirilecektir. Papers to be announced later.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 10
Laboratuar % 0
Uygulama % 0
Arazi Çalışması % 0
Derse Özgü Staj % 0
Küçük Sınavlar % 0
Ödev 3 % 15
Sunum 3 % 10
Projeler % 0
Seminer % 0
Ara Sınavlar 1 % 25
Ara Juri % 0
Final 1 % 40
Rapor Teslimi % 0
Juri % 0
Bütünleme % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 4 64
Sunum / Seminer 3 12 36
Proje 0 0 0
Ödevler 3 18 54
Küçük Sınavlar 0 0 0
Ara Juri 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Rapor Teslimi 0 0 0
Juri 0 0 0
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, temel bilimler ve mühendislikle ilgili diğer temel konularda yeterli seviyede teorik bilgiye sahip olmak ve bu bilgileri enerji sistemleri mühendisliği alanında kullanabilmek.
2) Enerji sistemleri mühendisliği ile ilgili problemleri, olabilecek en gelişmiş ve güncel yöntem, teknik ve ekipmanları kullanarak tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek.
3) Tasarım gerçekleştirebilme, benzetişim ve deney kurabilme, veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve sonuçları yorumlayabilme yetisine sahip olmak.
4) Bilgiye ulaşabilme, araştırma yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetisine sahip olmak.
5) Yaşam boyu öğrenmeye eğilim ve yatkınlık gösterme ve bu hususta yetkinlik sahibi olmak.
6) Kendisi, meslektaşları ve işverenleri için sorumluluk alabilme ve pratikte karşılaşılabilen öngörülemeyen karmaşık problemleri tek başına veya bir grup içerisinde çözebilme yetisine sahip olmak.
7) Profesyonel ve etik sorumluluk konusunda bir anlayış geliştirmek.
8) Mühendislik matematiği ve mühendislik bilimleri temellerini enerji dönüşümü alanına uygulayabilme yetisi geliştirmek.
9) Sürdürülebilir mühendislik çözümlerinin uygulanması konusundaki zorunluluklar hakkında anlayış geliştirmek.
10) Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sıhhi ve güvenlikle ilgili etmenleri, üretilebilirliği ve sürdürülebilirliği göz önüne alarak arzu edilen niteliklere sahip bir sistem, parça veya süreç tasarımı gerçekleştirebilme yetisine sahip olmak.
11) Bir tez veya proje çalışmasının her türlü (literatür tarama, yöntem geliştirme ve uygulama, sonuçları sınıflandırma ve yorumlama, vb.) aşamasını gerçekleştirebilme