ENERJİ SİSTEMLERİ İŞLETİM VE TEKNOLOJİLERİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ENM5231 Stratejik Yönetim Güz
Bahar
3 0 3 12
Bu dersin açılması ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: En
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. AHMET BEŞKESE
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. AHMET BEŞKESE
Dersin Amacı: Stratejik yönetim alanı, uzun yıllardır organizasyonel davranışı etkilemiştir. Nakit ineği, sürdürülebilir rekabet avantajı, temel yetenekler gibi terimler, günlük iş sohbetlerinde sıkça kullanılmaktadır. Bu nedenle; yönetim danışmanlığı, borsacılık, ticaret bankacılığı ve finans gibi birçok meslekte, gerçek iş sorunları ile ilgili stratejik analiz yapabilme yeteneği, değerli bir beceri haline gelmiştir. Bu ders, durum analizi için gerekli araçları öğretmeyi ve öğrencilere stratejik düşünme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Stratejik yönetimle ilgili temel kavramları tanımlar.
II. Bir kurumun paydaşlarını tespit eder.
III. Bir kurumun misyon ve vizyon ifadelerini değerlendirir.
IV. İşletme üzerinde etkisi olan temel çevresel faktörleri tanımlar.
V. İşletme için çevredeki fırsat ve tehditleri analiz eder.
VI. İşletmenin değer zincirini belirler.
VII. İşletmenin kuvvetli ve zayıf yönlerini açıklar.
VIII. Rekabet stratejilerini tanımlar.
IX. Kurumsal düzeydeki stratejileri tanımlar.
X. Bir kurumun portföyünü; BCG, McKinsey ve Sektör Gelişim Matrisi gibi yöntemlerle değerlendirir.
XI. Yönetim, üretim, bilişim sistemleri, ekonomi, muhasebe, pazarlama vb. konularda aldığı derslerde öğrenmiş olduğu kavram ve teknikleri birbirleriyle ilişkilendirir.
XII. Bir stratejik yönetim vak'asını analiz eder.

Dersin İçeriği

Strateji üretme süreci, dışsal ve içsel faktörlerin analizi, SWOT analizi, strateji tipleri, değer yönetimi, faaliyet planlama ve iş planlama gibi temel stratejik yönetim konuları.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş -
2) Dönem konularına genel bir bakış -
3) Çevre Ders kitabından ilgili bölümü okumak
4) Stratejik kabiliyetler Ders kitabından ilgili bölümü okumak
5) Stratejik amaç Ders kitabından ilgili bölümü okumak ve iş dünyasındaki birkaç firmanın misyon ve vizyon ifadelerini analiz etmek
6) Rekabet stratejileri Ders kitabından ilgili bölümü okumak
7) Kurumsal stratejiler ve iş çeşitlendirme Ders kitabından ilgili bölümü okumak
8) Kurumsal portföyün analizi Ders kitabından ilgili bölümü okumak
9) Ara sınav
10) Stratejik yönetim vak'alarının analizi
11) Uluslararası strateji, İnovasyon stratejileri Ders kitabından ilgili bölümü okumak
12) Şirket evlilikleri, satın almalar ve iş birlikleri Ders kitabından ilgili bölümü okumak
13) Stratejilerin uygulanması Ders kitabından ilgili bölümü okumak
14) Vak'a analizi sunuşları

Kaynaklar

Ders Notları: Johnson, G., Whittington, R. and Scholes, K.(2012). Fundamentals of Strategy, 2nd Edtn., Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar: David, F.R. (2011). Strategic Management: Concepts, 13th Edtn., Pearson. Dess, G. G., Lumpkin, G. T., and Taylor, M. L. (2005). Strategic Management: Creating Competitive Advantage, 2nd Edtn., McGraw-Hill. Wheelen, T. L., Hunger, J. D. (2006). Strategic Management and Business Policy, 10th edtn., Pearson Prentice Hall, New Jersey, USA. Together with current issues of Financial Times, Fortune, Bloomberg Business Week, The Economist, Harvard Business Review, Business Strategy Review and those of local business magazines Infomag, ActiveFinans, and Capital, as well as the business section of daily local newspapers.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 0 % 0
Laboratuar 0 % 0
Uygulama 0 % 0
Arazi Çalışması 0 % 0
Derse Özgü Staj 0 % 0
Küçük Sınavlar 0 % 0
Ödev 0 % 0
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 20
Seminer 0 % 0
Ara Sınavlar 1 % 25
Ara Juri 0 % 0
Final 1 % 45
Rapor Teslimi 0 % 0
Juri 0 % 0
Bütünleme % 0
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 39 507
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama 0 0 0
Derse Özgü Staj 0 0 0
Arazi Çalışması 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 135 2025
Sunum / Seminer 1 33 33
Proje 1 70 70
Ödevler 0 0 0
Küçük Sınavlar 0 0 0
Ara Juri 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Rapor Teslimi 1 5 5
Juri 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 2646

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, temel bilimler ve mühendislikle ilgili diğer temel konularda yeterli seviyede teorik bilgiye sahip olmak ve bu bilgileri enerji sistemleri mühendisliği alanında kullanabilmek.
2) Enerji sistemleri mühendisliği ile ilgili problemleri, olabilecek en gelişmiş ve güncel yöntem, teknik ve ekipmanları kullanarak tanımlayabilmek, formüle edebilmek ve çözebilmek.
3) Tasarım gerçekleştirebilme, benzetişim ve deney kurabilme, veri toplayabilme, verileri analiz edebilme ve sonuçları yorumlayabilme yetisine sahip olmak.
4) Bilgiye ulaşabilme, araştırma yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetisine sahip olmak.
5) Yaşam boyu öğrenmeye eğilim ve yatkınlık gösterme ve bu hususta yetkinlik sahibi olmak.
6) Kendisi, meslektaşları ve işverenleri için sorumluluk alabilme ve pratikte karşılaşılabilen öngörülemeyen karmaşık problemleri tek başına veya bir grup içerisinde çözebilme yetisine sahip olmak.
7) Profesyonel ve etik sorumluluk konusunda bir anlayış geliştirmek.
8) Mühendislik matematiği ve mühendislik bilimleri temellerini enerji dönüşümü alanına uygulayabilme yetisi geliştirmek.
9) Sürdürülebilir mühendislik çözümlerinin uygulanması konusundaki zorunluluklar hakkında anlayış geliştirmek.
10) Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sıhhi ve güvenlikle ilgili etmenleri, üretilebilirliği ve sürdürülebilirliği göz önüne alarak arzu edilen niteliklere sahip bir sistem, parça veya süreç tasarımı gerçekleştirebilme yetisine sahip olmak.
11) Bir tez veya proje çalışmasının her türlü (literatür tarama, yöntem geliştirme ve uygulama, sonuçları sınıflandırma ve yorumlama, vb.) aşamasını gerçekleştirebilme