İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4640 Mobil Reklamcılık Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÜL ŞENER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi GÜL ŞENER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı mobil reklama yönelik temel teorik altyapıyı sağlamak ve öğrencileri mobil reklam terminolojisi ile tanıştırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi tamamlayan öğrenciler;

1- Mobil reklamlara dair temel terminolojiyi öğrenecektir.
2- Mobil reklamı oluşturan temel kavramlarla tanışacaktır.
3- Mobil reklamcılığın işleyiş esaslarını kavrayacaktır.
4- Farklı mobil reklam türlerini öğrenecektir.
5- Mobil reklam bağlamında strateji geliştirmenin kilit noktalarını anlayacak ve ölçümleme parametlerini tanıyacaktır.
6- Günümüz dijital tüketicilerini harekete geçiren motivatörleri ve bunların mobil reklam bağlamındaki etkilerini kavrayacaktır.
7-İnteraktif/dijital reklamcılık sektörünün İnternet'te nasıl geliştiğini, uyum sağladığını ve dönüştüğünü anlayacaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders mobil reklamı oluşturan temel kavramların ortaya konulmasını içermektedir. Dijital pazarlama karmasındaki yerinden avantaj ve dezavantajlarına, mobil stratejinin kilit öğelerinden güncel mobil tüketici trendlerine mobil reklam kavramına geniş bir perspektiften bakışı teşvik etmektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Ders içeriğinin tanıtılması.
2) Dijitalin tanımı ve kapsamı – Bölüm 1 Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
3) Dijitalin tanımı ve kapsamı – Bölüm 2 Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
4) Dijital reklam oyuncuları – Bölüm 1 Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
5) Dijital reklam oyuncuları – Bölüm 2 Kitaptan ilgili bölüm okunacaktır.
6) Kısaca Mobil Reklamcılık Kitaptan ilgili bölüm okunacak.
7) Dijital reklam kanalları ve araçları Kitaptan ilgili bölüm okunacak.
8) Sunumlar
9) Sunumlar
10) Dijital reklamcılık ölçüm araçları ve KPI'lar Ders kitabından ilgili bölüm okunacaktır.
11) Dijital medya planlama ve ölçümü Ders kitabından ilgili bölüm okunacaktır.
12) Dijital strateji planlaması – Bölüm 1 Ders kitabında ilgili bölüm okunacaktır.
13) Dijital strateji planlaması – Bölüm 2 Kitaptan ilgili bölümü okunacaktır.
14) Final sınavı öncesi son değerlendirme Kitaptan ilgili bölümler okunacaktır.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Online Video, Mobile Applications, Blogs, News Releases, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly
Digital Marketing Strategy, Implementation and Practice – Dace Chaffey The best digital marketing campaigns in the world: mastering the art of customer engagement – 2014
Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital
Internet Marketing Essentials
Digital Marketing: Integrating Strategy and Tactics with Values, A Guidebook
Commercial Communication in the Digital Age
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Sunum / Seminer 1 4 4
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 138

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.