FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA3560 Pazarlama Yönetimi Bahar
Güz
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ELİF OKAN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. İPEK ALTINBAŞAK FARİNA
Dr. Öğr. Üyesi GÜLBERK GÜLTEKİN SALMAN
Prof. Dr. ELİF OKAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Mevcut Değil
Dersin Amacı: Dersin amacı, öğrencilerin, pazarlama yönetimi ile ilgili kavramları derinlemesine anlamalarını sağlayarak, karşılaşabilecekleri pazarlama sorunlarına sorgulayıcı düşünme yöntemi ile etkin çözümler üretebilmelerini sağlamaktır. Bugünkü piyasa şartlarının yeni öğelerini anlamak ve bu karmaşık çevreye uygun pazarlama stratejileri geliştirebilmek işletmelerin başarısı için büyük öne taşımaktadır.
Bu sebeple ders, öğrencilere kavramları içselleştirmelerini sağlamanın yanısıra güncel örneklerle çözüm üretme becerileirni de geliştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Pazarlamanın temel kavramlarını bilerek pazarlama problemlerini tanır, çözüm önerileri geliştirir ve yazılı ve sözlü olarak sunar.
2. Pazarlama kararlarını yasal ve etik çerçevede değerlendirebilir.
3. Pazarlama planın tüm öğelerini (Pazar bölümlendirme, hedef kitle seçimi, konumlandırma ve pazarlama karması unsurları) bilir ve stratejik etkilerini anlayarak pazarlama planı geliştirebilir.
4. Küresel ve yerel ölçekte rekabet analizi yaparak sürdürülebilir rekabet avantajlarını pazarlama açısından değerlendirebilir

Dersin İçeriği

Ders temel pazarlama konseptlerini (Bölümlendirme,hedef kitle,konumlandırma) içermektedir.Bunun haricinde pazarlama çevresi gibi konularıda içermektedir.Derste örnek olay analizleri ve makaleler tartışılmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 21. Yüzyıl Stratejik Planlama ve Pazarlama Yönetim Süreci için Pazarlama tanımlama
2) Pazarlama Araştırması: Karar Verme Süreci ve Sistemleri
3) Tüketici Davranışı
4) İşletme, Hükümet ve Kurumsal Alış
5) Pazar Bölümlendirme, Hedefleme ve Konumlandırma
6) Ürün ve Marka Stratejisi
7) Yeni Ürün planlaması ve Geliştirme
8) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
9) Kişisel Satış, İlişki Kurma ve Satış Yönetimi
10) Dağıtım Stratejisi
11) Fiyatlandırma Stratejisi
12) Hizmet Pazarlama
13) Küresel Pazarlama
14) Genel Tekrar ve sunumlar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: J. Paul Peter and James H. Donnelly, Jr.( 2009), Marketing Management, 10th Edition,McGraw-Hill International edition
Diğer Kaynaklar: •Philip Kotler, Kevin Keller (2009), Marketing Management, 13th Edition, Prentice Hall
•Case assignments

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Küçük Sınavlar 6 % 10
Ödev 10 % 10
Sunum 10 % 10
Projeler 15 % 15
Ara Sınavlar 20 % 20
Final 25 % 25
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 49
Ödevler 8 8
Ara Sınavlar 11 22
Final 12 83
Toplam İş Yükü 162

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4