GLOBAL POLITICS AND INTERNATIONAL RELATIONS (TURKISH, THESIS)
Master TR-NQF-HE: Level 7 QF-EHEA: Second Cycle EQF-LLL: Level 7

Course Introduction and Application Information

Course Code Course Name Semester Theoretical Practical Credit ECTS
UIL5201 Comparative Politics Fall 3 0 3 8

Basic information

Language of instruction: Turkish
Type of course: Must Course
Course Level:
Mode of Delivery: Face to face
Course Coordinator : Assoc. Prof. İSMAİL BURAK KÜNTAY
Course Lecturer(s): Dr. Öğr. Üyesi GİZEM ÇAKMAK
Prof. Dr. ALAEDDİN YALÇINKAYA
Dr. Öğr. Üyesi YÜKSEL ALPER ECEVİT
Recommended Optional Program Components: Non
Course Objectives: Comparative politics is the study and practice of
comparing different political units and systems, either in whole or in part. It concerns the domestic politics of states other than the U.S. Comparative politics is used to address such puzzles as varying degrees of democracy, varying levels of political and social conflict, varying levels of wealth, and to inform debates about creating or designing new political orders.

Learning Outcomes

The students who have succeeded in this course;

To learn important concepts, ideas, and disputes in comparative politics,
To have a complete worldview about international politics
To understand the broad scope of the governments’ structure
To analyze comparing different political units and systems,
To understand important issues in comparative politics, design of political institutions, ethnic conflict, political culture, and authoritarian government.

Course Content

This course will focus on the concepts that the basis of political science also political institutions and state systems of the countries will be examined. Countries in the international arena has been examined to the developing practices and traditions and also compare to different systems and state systems. Political structure of Turkey will be analyzed and discussed. Students will be able to make comparisons classification of systems with state and political structure will be covered in this course.

Weekly Detailed Course Contents

Week Subject Related Preparation
1) Constitutional System and Types of Regime Prereading
2) Basic Concepts of Political Science Prereading
3) Electoral Systems Prereading
4) Party Systems Prereading
5) Political History of Turkey Prereading
6) Political History of Turkey II Prereading
7) MIDTERM
8) Country Study: United Kingdom - Political Mechanism and Social Structure Prereading
9) Country Study: USA - State System and Political Structure Prereading
10) Country Study: France - Political Regime and Fundamental Bodies of the State Prereading
11) Country Study: China - The State System and Key Institutions Prereading
12) Country Study: India - Political Operation and Management Mechanisms Prereading
13) Country Study: Russia - State System and Political Structure Prereading
14) Country Study: Iran - Political Operation and Social Structure Prereading

Sources

Course Notes / Textbooks: Emine Yavaşgel (2004), Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Durum, Nobel Yayın Dağıtım.

Heywood, Andrew (2011), Siyaset, Ankara: Adres Yayınları.

Juan Linz, Totaliter ve Otoriter Rejimler, İstanbul: Liberte Yayınları.

Özbudun, Ergun (2011) Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Parlak, Bekir ve Cantürk Caner (2009), Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar, İstanbul: Aktüel Yayınları.

Lijphart, Arend (2006 [1999]), Demokrasi Motifleri, İstanbul: Salyangoz Yayınları.

Uysal, Ayşen ve Oğuz Toprak (2010) Particiler: Türkiye’de Partiler ve Sosyal Ağların İnşası, İletişim Yayınları.

Yazıcı, Serap (2011) Başkanlık ve Yari-Baskanlik Sistemleri: Türkiye İçin Bir Değerlendirme, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, syf.19-90
References: Huntington, Samuel (2010 [1991]), Üçüncü Dalga: Geç 20. Yüzyılda Demokratikleşme, İstanbul: Kilit Yayınevi.

Yıldız, Şaduman (2007) İktisadi Büyümeni Demokratikleşme Üzerine Etkileri, Basılmamış Y. Lisans Tezi.

Lane, Ruth (1997) Karşılaştırmalı Siyaset Sanatı, İstanbul, Küre Y.

Moore, Barrington (2003 [1966]), Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri: Çağdaş Dünyanın Yaratılmasında Soylunun ve Köylünün Rolü, Ankara: İmge Kitabevi.

Skocpol, Theda (1999) Tarihsel sosyoloji, İstanbul: Tarih Vakfı Y.

Doğan, Adem ve Öztürk, Nazım (2010) Yeni Kalkınma Kuramları, Bütçe Dünyası Dergisi, No. 33.1, syf. 35-65.

Amin, Samir (1991) Eşitsiz Gelişme: Çevre Kapitalizminin Toplumsal Biçimleri Üzerine Bir Deneme, İstanbul: Arba Yayınları.

Özdemir, Süleyman (2004), Sosyal Gelişim Düzeyi Farklı Refah Devletlerinin Sınıflandırılması Üzerine Bir İnceleme, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, No. 49, syf.231-264.

Şenkal, Abdülkadir (2007), Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika, İstanbul: Alfa Yayınları, syf.273-332.

Tilly, Charles, (1995), Avrupa’da Devrimler: 1492-1992, İstanbul: Afa Yayınları.

Skocpol, Theda (2004 [1979]), Devletler ve Toplumsal Devrimler: Fransa, Rusya ve Çin’in Karşılaştırmalı Bir Çözümlemesi, Ankara: İmge Kitabevi.

Evaluation System

Semester Requirements Number of Activities Level of Contribution
Attendance 14 % 20
Presentation 1 % 20
Project 1 % 20
Final 1 % 40
Total % 100
PERCENTAGE OF SEMESTER WORK % 40
PERCENTAGE OF FINAL WORK % 60
Total % 100

ECTS / Workload Table

Activities Number of Activities Workload
Course Hours 14 42
Study Hours Out of Class 14 42
Presentations / Seminar 14 70
Project 14 42
Midterms 1 4
Total Workload 200

Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes

No Effect 1 Lowest 2 Low 3 Average 4 High 5 Highest
           
Program Outcomes Level of Contribution
1) To examine knowledge and skills acquired with understanding the interaction between other disciplines in the interdisciplinary dimension. 5
2) Have the social, scientific and ethical values under any circumstances with related to the field of International Relations and Politics in data collection, interpretation, and dissemination stages. 5
3) Have the knowledge of the political, economic and juridical foundation of the state. 4
4) To develop and deepen the information level of expertise Master's Degree on the basis of qualifications at the Global Politics and International Relations Program. 3
5) Have a critical perspective on concepts, arguments, and current issues. 4
6) To examine and evaluate countries and regions at the international level which embedded in practical and theoretical knowledge. 5
7) Evaluated to be critical a variety of security issues, strategies, and practical consequences in the international arena. 5
8) Have a good formation of the social sciences. 5
9) Have the knowledge of the nation state to the present day about geographical, institutional, structural, conceptual and theoretical development of the international relations. 4
10) Have the knowledge of Turkish foreign policy formation and decision-making process. 4