KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
KSU5322 Karşılaştırmalı Kentsel Siyaset Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NİLGÜN CAMKESEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: * Kent , Kent Yönetimleri (yerel yönetimler)ve kentsel siyasete ilişkin temel kavram, kuram ve tartışmalar.
*Türkiye’nin genel kamu örgütlenmesi içinde kent( yerel) yönetimlerinin yeri, yapısı , mevzuatı ve işleyiş mekanizmaları,
*Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetim Sistemlerinin karşılaştırılması, sorun alanlarının tesbiti ve özgün sorunların , uluslar arası normatif metinler ,belgeler bağlamında tartışılması
* Toplumsal, İktisadi, siyasi ve idari bakımdan güncel sorunlarıyla kent yönetimleri üzerine genel tartışma ve değerlendirme.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin izleyicileri, yerel yönetim, kent, kentsel mekan ve kentsel siyasete ilişkin kavram ve yaklaşımları kavrar, kentsel siyaseti daha üst ölçekli bölgesel, ulusal, ulus-üstü makro ölçeklerle ilişkisi içinde yönetsel ve politik bağlamda konumlandırabilir, farklı yerel yönetim sistemlerinden haberdar olur, çok yönlü karşılaştırmalar yapabilir.

Dersin İçeriği

Kent, Kent Yönetimleri (yerel yönetimler)ve kentsel siyasete ilişkin temel kavram, kuram ve tartışmalar. Türkiye’nin genel kamu örgütlenmesi içinde kent( yerel) yönetimlerinin yeri, yapısı, mevzuatı ve işleyiş mekanizmaları, Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetim Sistemlerinin karşılaştırılması, sorun alanlarının tesbiti ve özgün sorunların, uluslar arası normatif metinler, belgeler bağlamında tartışılması,Toplumsal, İktisadi, siyasi ve idari bakımdan güncel sorunlarıyla kent yönetimleri üzerine genel tartışma ve değerlendirme.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Kavramsal çerçevenin sunumu
2) Kentsel Siyasete ilişkin yaklaşımlar; Klasik Liberal ve Marksist Yaklaşımlar
3) Pluralist, Kurumcu ve Neoliberal Yaklaşımlar
4) Batı’da kent ve yerel yönetim kurumlarının ortaya çıkışı, gelişimi, kırılma dönemleri ve süreklilikleri
5) Türkiye’de yerel yönetimlerin tarihsel - siyasal gelişimi , Merkezi yönetim – yerel yönetim ilişkilerinin kurumsallaşması ve sorun alanlarının tesbiti.
6) Türkiye’de uygulanmakta olan yerel mevzuatın , seçilmiş uygulamalar ve sorun çözümleme örnekleriyle incelenmesi.
7) Mevzuat ve uygulama incelemeleri,
8) Mevzuat ve uygulama incelemeleri,
9) Uluslar arası Kent ve Yerel Yönetim Belgeleri Işığında Türkiye ‘nin yerel yönetim sistemini ve kentsel politik deneyimlerini değerlendirme , Avrupa ve Dünya kent yönetimlerinden uygulama örnekleri ile karşılaştırma çalışmaları,
10) Karşılaştırma çalışmaları
11) Türkiye ‘de ve Dünya’da Yerel Yönetişim uygulamaları ve tartışmaları,
12) Öğrenci araştırma sunumları ve tartışma
13) Öğrenci araştırma sunumları ve tartışma
14) Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders sunumları/lecture presentations
Diğer Kaynaklar: Adalet B.Alada,(2008) “Türkiye’de Yerel Yönetimleri Özerklik Meselesi Üzerinden Yeniden Düşünmek” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi,C:17,S:4 , TODAİE Yay.Ankara
Avrupa Kentsel Şartı ve Kentli Haklar Bildirgesi,

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı,

Yerel Yönetimler Evrensel Bildirgesi,

European Charter of the Safeguarding of Human Rights in the City.
Tarık Şengül,(2003) Kentsel Çelişki ve Siyaset, Wald Yay. İstanbul
… John Loughlin,(2005) Subnational Democracy in the European Union,Oxford Uni. Pres.

Warren Magnusson,(2000)The Search for Political Space,University of Toronto Pres.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Küçük Sınavlar 4 % 10
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 6 60
Ödevler 5 20 100
Küçük Sınavlar 4 10 40
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 270

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek. 4
2) Ulaştırma içerikli mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak. 4
3) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahiptir; gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek. 3
4) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek.
5) Mühendislik problemlerini kurgulamak, çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamak.
6) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek.
7) Çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak; bir yabancı dili anlama, okuma ve yazmayı en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
8) Teknoloji uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlamak. Teknoloji alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını listelemek.
9) Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
10) Teknoloji alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek ve uygulamak.
11) Tanımlanmış teknoloji problemlerini çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemleri uygulamak.
12) Modelleme ve deneysel araştırmaları uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek.