KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
KSU5126 Açık Alanların Yönetimi Bahar 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NİLGÜN CAMKESEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı, açık alanlar kavramı, açık alanların yönetimi ve acil durumlardaki yeri ile ilgili detaylı bilgi vermektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Açık alanlar kavramının anlaşılması

Açık alanların yeşil alanlarla ilişkisinin öğrenilmesi

Açık alanları yönetiminin öğrenilmesi

Acil durumlarda açık alanların rolü ile ilgili bilgi sahip olunmasu

Dersin İçeriği

Kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm proje ve uygulamalarında acil durum koşullarında yaşamsal öneme sahip olan açık alan ve yeşil alanların ‘yerleşim’ alanlarına yeterli yakınlıkta ve genişlikte sağlanması, süreklilik içinde olmaları ve kolay erişilen ve denetlenebilen alanlar şeklinde planlanmaları. Acil durum koşullarında kullanılacak açık alan ve yeşil alanların mekansal dağılımlarının, risk düzeyleri yüksek görülen ve acil durum ortamında daha fazla ihtiyaç gösterecek bölgelere yakınlık ve genişlik açılarından yeterli olup olmadıkları, açık alan ve yeşil alanların yönetimi ve işletmeciliğine toplu bir yaklaşımda bulunulacaktır. Açık alan ve yeşil alan sisteminde kapsamlı hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi açısından mülkiyet, bakım ve denetim konularına yer verilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Açık alanların planlanması
3) Açık alanların ve yeşil alanların planlanması
4) Kentsel dönüşüm ve yenileme sürecinde açık alanların yönetimi
5) Kentsel dönüşüm ve yenileme sürecinde açık alanların yönetimi
6) Acil durumlarda açık alanlar ve yeşil alanlar
7) Acil durumlarda açık alanlar ve yeşil alanlar
8) Acil durumlarda açık alanlar ve yeşil alanlar
9) Arasınav
10) Açık alanların yerleşim, büyüklük ve risk değerlendirmeleri
11) Açık alanların yerleşim, büyüklük ve risk değerlendirmeleri
12) Açık alanlar ve yeşil alanların denetim, bakım ve işletimi
13) Açık alanlar ve yeşil alanların denetim, bakım ve işletimi
14) Final

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Derste Verilen Notlar / Lecture Notes
Diğer Kaynaklar: Sunumlar / Presentations

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Küçük Sınavlar 4 % 10
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 6 60
Ödevler 5 20 100
Küçük Sınavlar 4 10 40
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 270

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek. 4
2) Ulaştırma içerikli mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak. 4
3) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahiptir; gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek. 3
4) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek.
5) Mühendislik problemlerini kurgulamak, çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamak.
6) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek.
7) Çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak; bir yabancı dili anlama, okuma ve yazmayı en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
8) Teknoloji uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlamak. Teknoloji alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını listelemek.
9) Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
10) Teknoloji alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek ve uygulamak.
11) Tanımlanmış teknoloji problemlerini çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemleri uygulamak.
12) Modelleme ve deneysel araştırmaları uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek.