KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
KSU5111 Ulaştırma Mühendisliği ve Planlamasına Giriş Güz 3 0 3 12
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi NİLGÜN CAMKESEN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Ders kapsamında ulaştırma planlamasının teorik ve uygulamalı temelleri verilecektir.
Dersin Amacı: Ulaştırma Mühendisliği ve planlama hakkında detaylı bilgi vermek, ulaştırma planlamasının öneminin kavratılması, ulaştırma planlamasının amacı ve safhalarının öğretilmesi

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Ulaştırma mühendisliği nosyonunun kazanılması

Ulaştırma planlamasının kavranması

Entegre bir sistem olarak ulaştırma sisteminin öğrenilmesi

Dersin İçeriği

Ulaştırma ve sosyo-ekonomik gelişme. Ulaştırmanın gelişimi. Ulaştırma türleri: Kara ulaştırması- Hava ulaştırması- Su ulaştırması- Boru hatları. Ulaştırma türlerine ait altyapılar. Terminaller.Ulaştırma türlerinin işletme karakteristikleri. Performans kriterleri. Kapasite. Trafik esnekliği. Enerji tüketimi. Güvenlik Kent ulaştırma türleri. Ulaştırmada beklenen gelişmeler. Ulaştırma planlamasının amacı. Genel hatları ile ulaştırma planlaması. Ulaştırma ve arazi kullanımı. Ulaştırmanın çevresel etkileri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Ulaştırma ve sosyo-ekonomik gelişme
3) Ulaştırmanın gelişimi
4) Ulaştırma türleri: Kara ulaştırması- Hava ulaştırması- Su ulaştırması- Boru hatları
5) Ulaştırma türleri: Kara ulaştırması- Hava ulaştırması- Su ulaştırması- Boru hatları
6) Ulaştırma türlerine ait altyapılar
7) Terminaller
8) Ulaştırma türlerinin işletme karakteristikleri
9) Performans kriterleri
10) Kapasite
11) Trafik esnekliği
12) Enerji tüketimi
13) Genel hatları ile ulaştırma planlaması
14) Final

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Derste Verilen Notlar / Lecture Notes
Diğer Kaynaklar: Sunumlar

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 10 % 0
Küçük Sınavlar 4 % 10
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 10 6 60
Ödevler 5 20 100
Küçük Sınavlar 4 10 40
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 40 40
Toplam İş Yükü 270

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ulaştırma kapsamında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı alanda veya ilgili yan alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek. 4
2) Ulaştırma içerikli mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak. 5
3) Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalığa sahiptir; gerektiğinde bunları incelemek ve öğrenmek. 4
4) Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek.
5) Mühendislik problemlerini kurgulamak, çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamak.
6) Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek.
7) Çalışmaların süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarmak; bir yabancı dili anlama, okuma ve yazmayı en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurmak.
8) Teknoloji uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlamak. Teknoloji alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını listelemek.
9) Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
10) Teknoloji alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek ve uygulamak.
11) Tanımlanmış teknoloji problemlerini çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemleri uygulamak.
12) Modelleme ve deneysel araştırmaları uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek.